حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي :حضور مردم پاى صندوقهاى رأى هميشه نشانه‏ى حضور مردم در صحنه و آگاهى آنها و رأى آنها به نظام جمهورى اسلامى تلقى ميشده. لذا انتخابات ما از اين جهت هميشه مظهر وحدت ملى و عزت ملى بوده.1388  
 
اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور

در اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور اعلام شد ؛تمديد مهلت ثبت نام در انتخابات شوراها* تا ساعت 24 روز يكشنبهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 يكشنبه اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ وﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ وﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
بنا بر اين گزارش، در اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور آمده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸـﺐ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ و ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکارسازمان صدا و سيما است.