بهره‏وري از ديدگاه آيات و روايات

چکيده : آنچه در پيش روي داريد حاصل نگاهي است اجمالي به منابع ديني به منظور فراچنگ آوردن محورهايي كه در مسئله بهره‏وري بكار مي‏آيد. اين تحقيق به سفارش «كميته بهره‏وري سازمان» و براي تكميل يادداشتهاي «برگي از بهره‏وري» فراهم آمده است. و از اين رو در صدد تحليل بنيادين از مسئله بهره‏وري نيست. در اين پژوهش با اصل قراردادن يكي از معروفترين نظريه‏هاي بهره‏وري سعي شده است ديدگاههاي ديني از مآخذ اسلامي استخراج شود. مقدمه امروزه مسئله بهره‏وري يكي از مسائل جدي و مطرح در عرصه اقتصادي و اجتماعي است و بشر، با توجه به كمبود امكانات و رشد رو به افزايش نياز، اهميت اين امر را بيش از پيش دريافته است. آنچه در پيش روي داريد حاصل نگاهي است اجمالي به منابع ديني به منظور فراچنگ آوردن محورهايي كه در مسئله بهره‏وري بكار مي‏آيد. اين تحقيق به سفارش «كميته بهره‏وري سازمان» و براي تكميل يادداشتهاي «برگي از بهره‏وري» فراهم آمده است. و از اين رو در صدد تحليل بنيادين از مسئله بهره‏وري نيست. در اين پژوهش با اصل قراردادن يكي از معروفترين نظريه‏هاي بهره‏وري سعي شده است ديدگاههاي ديني از مآخذ اسلامي استخراج شود. در خصوص بهره‏وري طرحي تفصيلي در گروه اقتصاد مركز پژوهشهاي اسلامي در دست بررسي است كه انشاالله ارائه خواهد شد دكتر توردال مي‏گويد: در مدت زماني طولاني راندمان كاري ما هنگامي پايين بوده است كه: 1- مجبور به انتظار كشيدن بوده‏ايم؛ 2- كارهايي را انجام مي‏داده‏ايم كه هيچ كس آنها را انجام نمي‏داد؛ 3- كارهايي را انجام داده‏ايم كه نبايد توسط ما انجام مي‏شد؛ 4- برنامه‏ريزي كاري نداشته‏ايم؛ 5- طوري كار را انجام مي‏داده‏ايم كه منابع ضايع مي‏شدند. به اين ترتيب، تعريف بهره‏وري براساس بيانيه «كنفرانس جهاني علوم بهره‏وري» كه در مونترال تشكيل شد، به وجود آمد. بهره‏وري يعني: 1- اشتغال به كار: هنگامي كه كاري را انجام مي‏دهيم پيوسته به آن مشغول باشيم. به عبارت ديگر، بدون اتلاف وقت و منابع و يا هدر رفتن كارگران و ماشينهايي كه بي‏مصرف مانده‏اند و انتظار ما را مي‏كشند. 2- اثر بخشي: توجه به بازده صحيح براي جلب رضايت استفاده كننده (مصرف كننده) از سه طريق: الف) كارگزيني: حذف آنچه نبايد انجام گيرد و جايگزين نمودن كارهايي كه بايد انجام شود؛ ب) تفويض: واگذاري كارها از طرف مدير به كارگران؛ ج) برنامه ريزي: هم براي حال و هم براي آينده. 3- كارآيي: به كار بستن اعمالي كه براي انجام يك كار ضروري مي‏باشد، نه بيشتر و نه كمتر.(1) با استفاده از اين تعريف و مراجعه به آيات و روايات متوجه خواهيم شد كه علاوه بر مطالب فوق، نكاتي در آيات و روايات وجود دارد كه در هيچ مكتب اقتصادي معاصر به آن پرداخته نشده‏است. تعريف بهره‏وري از سه جزء تشكيل شده‏است. جزء اول «اشتغال به كار» است. در اين باره مطالبي قابل بحث و بررسي است.

حجه‏الاسلام جهانيان 
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.