ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در دیدگاه اسلام با تکیه بر اندیشه های امام علی(ع)
مقطع: کارشناسي ارشد دانشگاه: فردوسي مشهد استاد راهنما: هوشمند، محمود تاريخ دفاع: 1380 چکيده: استقرار عدالت، اقتصادي و اجتماعي در جامعه از آرزوهاي ديرينه بشري است که در گذر گاه تاريخ، گهگاه چهره نموده و بيشتر رخ پنهان کرده است. فلسفه وجود چنين مفهومي، به هم خوردن توازن اجتماعي به خاطر نفع طلبي بيش از حد، تعداد محدودي از انسانها بوده است که مصلحين را بر آن داشته تا جهت رفع اين عدم تعادل، به دنبال راه حلهايي باشند، که آرزوي تحقق عدالت، يکي از اين راهکار ها است. مکاتب مختلف با توجه به جهان بيني هاي متفاوتي که دارند، هريک به گونه اي خاص به اين مهم پرداخته اند و در اين ميان از اسلام به عنوان دين کامل توقع مي رود که راهکارهاي جامع تري از ديگران ارائه نموده باشد. اين رساله به دنبال شناخت هر چه بيشتر اين مقوله است و شامل شش فصل مي باشد. پس از ذکر مقدمه اي کوتاه در فصل اول، به بحث روش شناسي پرداخته شده است و در اين مبحث، از اهميت و ضرورت اين پژوهش، بيان مسأله، اهداف پژوهش، سؤالات و فرضيات، روش جمع آوري اطلاعات و پيشينه تحقيق سخن به ميان آمده است. مباحث بعدي در ادامه فصل اول، به کلياتي راجع به تعاريف اقتصاد، اهميت اقتصاد در اسلام، اهداف اقتصاد اسلامي و... مي پردازد. در فصل دوم، ساختمان عمومي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود. در فصل سوم، به صورتي مشخص به بحث عدالت اجتماعي و اقتصادي پرداخته شده و فصل چهارم، نقش نظام سياسي در تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي را بيان مي کند. در فصل پنجم، بيان ابزار هاي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي از ديدگاه اسلام، با تأکيد بر انديشه هاي امام علي(ع) آمده است؛ همچنين در اين فصل نمونه هايي از کنترل ابزار جهت تحقق عدالت اجتماعي ديده مي شود. در فصل ششم، تحليل و تفسير هايي يافته ها است. و در نهايت مؤلف با استفاده از مدل چهار وجهي (تالکوت پارسونز) جامعه شناس شهيد آمريکائي، مدلي نسبتاً جامع جهت قوام و دوام عدالت اجتماعي در جامعه ارائه گرديده است. منابع مورد استفاده اين رساله عبارتند از: - قرآن مجيد - سياست ارسطو(ترجمه حميد عنايت) - عدالت اجتماعي، دستاورد توسعه اسلامي(تقي ابراهيمي) - ولايت فقيه(حضرت امام (ره)) - انديشه هاي اقتصادي در نهج البلاغه(حائري) - نظري به نظام اقتصادي اسلام(شهيد مطهري) - عدالت اجتماعي(اکبر هاشمي رفسنجاني) و...
نويسنده: عصفوری، مهدیکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.