جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
الگوي گذران اوقات فراغت ايرانيان فرهنگ و اجتماعي / اوقات فراغت اجتماعي
نظرسنجي از شهروندان درباره آستانه تحمل و تاب‌آوري روانشناسي / فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
بررسي ديدگاه مردم درباره فرهنگ مقاومت، ايثار و شهادت انقلاب سياسي
نظرسنجي از مردم درباره اعتماد اجتماعي فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
نظرسنجي از مردم درباره انتخابات (1) انتخابات سياسي
نظرسنجي از مردم درباره احساس محروميت نسبي در جامعه فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
بررسي ميزان شادي در بين مردم روانشناسي اجتماعي
بررسي نظر نوجوانان و جوانان درباره تقليد و احکام ديني مذهبي / جوانان دینی فرهنگی
نظرسنجي از مردم درباره عملکرد دولت سياسي سياسي