جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در پاييز1398 راديويي گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي بزرگسالان کشور ارتباطات و رسانه گروه مصرف رسانه ای
بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي جوانان کشور ارتباطات و رسانه گروه مصرف رسانه ای
بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي نوجوانان کشور ارتباطات و رسانه گروه مصرف رسانه ای
نظرسنجي از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما تلويزيوني گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما تلويزيوني گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی
نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل پاييز 98» خبر گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي استاني صداوسيما تلويزيوني گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1398 تلويزيوني گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي آموزش، قرآن، افق، مستند، سلامت، نسيم و ورزش سيما تلويزيوني گروه سنجش برنامه های رادیویی و تلویزیونی