آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی)

مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی)

مجموعه عوامل گسترده‌ای بر انتخاب نوع رسانه‌های مورد استفاده از سوی مخاطبان تأثیرگذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بوده است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه رسانه و 105 نفر از ساکنان شهر تهران در سال 1396 جمع‌آوری شده است. به‌منظور مقايسه، ابتدا ماتريس 7×7 تشكيل و سپس، با تخصيص مقادير جدول ساعتي، معيارهاي مختلف دوتايي باهم مقايسه شده‌اند. در نهایت یافته‌های پژوهش نشان داده است که بیشترین تأثیر بر ترجیح تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان، متعلق به معیار اعتماد به رسانه است. پس از اعتماد به رسانه، معیار‌های رضایتمندی، تنوع برنامه‌ها، سرگرمی و رفع بی‌حوصلگی، پاسخگویی به نیاز‌ها و انگیزه آموزشی در رتبه‌های بعدی عوامل مؤثر بر ترجیح رسانه تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان قرار دارند. همچنین شایان ذکر است که معیار هزینه دسترسی، در رتبه‌بندی یاد شده، در جایگاه آخر قرار دارد.

کلید واژه: مصرف رسانه‌ای، اعتماد به رسانه، تلویزیون داخلی، تلویزیون ماهواره‌ای، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

مجموعه عوامل گسترده‌ای بر انتخاب نوع رسانه‌های مورد استفاده از سوی مخاطبان تأثیرگذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بوده است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه رسانه و 105 نفر از ساکنان شهر تهران در سال 1396 جمع‌آوری شده است. به‌منظور مقايسه، ابتدا ماتريس 7×7 تشكيل و سپس، با تخصيص مقادير جدول ساعتي، معيارهاي مختلف دوتايي باهم مقايسه شده‌اند. در نهایت یافته‌های پژوهش نشان داده است که بیشترین تأثیر بر ترجیح تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان، متعلق به معیار اعتماد به رسانه است. پس از اعتماد به رسانه، معیار‌های رضایتمندی، تنوع برنامه‌ها، سرگرمی و رفع بی‌حوصلگی، پاسخگویی به نیاز‌ها و انگیزه آموزشی در رتبه‌های بعدی عوامل مؤثر بر ترجیح رسانه تلویزیون داخلی و خارجی از سوی مخاطبان قرار دارند. همچنین شایان ذکر است که معیار هزینه دسترسی، در رتبه‌بندی یاد شده، در جایگاه آخر قرار دارد. مصرف رسانه‌ای، اعتماد به رسانه، تلویزیون داخلی، تلویزیون ماهواره‌ای، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.