آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران

شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته‌اند. يكي از جنبه هاي مهمي كه از شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثير مي¬پذيرد، هويت شخصی است. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به ‌صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه و در دسترس و با بهره‌گيري از پرسشنامه اينترنتي و تکیه بر نظریه‌های کاشت، استفاده و رضایت‌مندی و همچنین ساخت‌یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس‌بوک شهر تهران در سال 1394 تشكيل مي‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک، هویت شخصی مدرن، هویت

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته‌اند. يكي از جنبه هاي مهمي كه از شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثير مي¬پذيرد، هويت شخصی است. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به ‌صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه و در دسترس و با بهره‌گيري از پرسشنامه اينترنتي و تکیه بر نظریه‌های کاشت، استفاده و رضایت‌مندی و همچنین ساخت‌یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس‌بوک شهر تهران در سال 1394 تشكيل مي‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک، هویت شخصی مدرن، هویت

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.