آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام‌های ارتباط ‌جمعی

بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام‌های ارتباط ‌جمعی

در بسیاری از پیام‌هایی که هر لحظه در رسانه‌های ارتباط‌ جمعی تولید و منتشر می‌شوند، ستارگان عرصه‌های مختلف، حضوری غیرقابل انکار دارند. این حضور یا در اخباری است که به ابعاد مختلف فعالیت‌های ستارگان می‌پردازند، یا در پیام‌هایی است که ستارگان را برای تبلیغات بازرگانی، سیاسی و عقیدتی به‌کار می‌گیرند. در این مقاله تلاش شده است با مطالعه‌ای جامع، به بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام‌های ارتباط ‌جمعی پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف، روش تحليل محتوا انتخاب شده است. در ابتدا مصاحبه‌هایی با استادان حوزه ارتباطات در دانشگاه‌های تهران طراحی و اجرا شده است و سپس بر پایه مصاحبه‌های انجام شده و مطالعه اسنادی، نامه‌ای الکترونیکی حاوی 5 پرسش کلی، تنظیم و برای 177 استاد حوزه‌های ارتباط‌ جمعی، پژوهشگران رسانه‌ای و خبرگان حوزه ستارگان و مشاهیر در امریکا، انگلیس، استرالیا، هلند و ایران ارسال شده است. از میان پاسخ‌هاي دریافت شده، 20 پاسخ به همراه 2 مصاحبه براي تحليل مناسب تشخيص داده شده و مصاحبه‌ها و پاسخ‌های منتخب، کدگذاری، تحلیل و نتایج آنها در قالب مدل ارائه شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، ستاره‌ها در فرایندی مشخص، بر اثر تکرار نام، چهره و اخبار در رسانه‌ها خلق مي‌شوند و از جذابيت آنها برای جلب توجه مخاطبان به پيام‌هاي رسانه‌اي در نقش حامل با نفوذ پيام استفاده مي‌شود.

کلید واژه:ستارگان، رسانه، پیام‌های ارتباط‌ جمعی، حامل پیام، فرایند ارتباطی

در بسیاری از پیام‌هایی که هر لحظه در رسانه‌های ارتباط‌ جمعی تولید و منتشر می‌شوند، ستارگان عرصه‌های مختلف، حضوری غیرقابل انکار دارند. این حضور یا در اخباری است که به ابعاد مختلف فعالیت‌های ستارگان می‌پردازند، یا در پیام‌هایی است که ستارگان را برای تبلیغات بازرگانی، سیاسی و عقیدتی به‌کار می‌گیرند. در این مقاله تلاش شده است با مطالعه‌ای جامع، به بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام‌های ارتباط ‌جمعی پرداخته شود. برای رسیدن به این هدف، روش تحليل محتوا انتخاب شده است. در ابتدا مصاحبه‌هایی با استادان حوزه ارتباطات در دانشگاه‌های تهران طراحی و اجرا شده است و سپس بر پایه مصاحبه‌های انجام شده و مطالعه اسنادی، نامه‌ای الکترونیکی حاوی 5 پرسش کلی، تنظیم و برای 177 استاد حوزه‌های ارتباط‌ جمعی، پژوهشگران رسانه‌ای و خبرگان حوزه ستارگان و مشاهیر در امریکا، انگلیس، استرالیا، هلند و ایران ارسال شده است. از میان پاسخ‌هاي دریافت شده، 20 پاسخ به همراه 2 مصاحبه براي تحليل مناسب تشخيص داده شده و مصاحبه‌ها و پاسخ‌های منتخب، کدگذاری، تحلیل و نتایج آنها در قالب مدل ارائه شده است. بر اساس نتايج اين پژوهش، ستاره‌ها در فرایندی مشخص، بر اثر تکرار نام، چهره و اخبار در رسانه‌ها خلق مي‌شوند و از جذابيت آنها برای جلب توجه مخاطبان به پيام‌هاي رسانه‌اي در نقش حامل با نفوذ پيام استفاده مي‌شود.ستارگان، رسانه، پیام‌های ارتباط‌ جمعی، حامل پیام، فرایند ارتباطی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.