آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای تنظیم مقاله
فراخوان
شناسنامه
اطلاعیه هزینه پرداخت داوری و چاپ مقاله
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بازنمایی ایران در اخبار شبکه‌های تلویزیونی امریکا (تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5)

بازنمایی ایران در اخبار شبکه‌های تلویزیونی امریکا (تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5)

فعالیت‌های هسته‌ای ایران ازجمله موضوعاتی است که طی دهه اخیر، در صدر اخبار رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه‌های امریکا انعکاس می یابد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به نحوه بازنمایی سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در وین، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بوده است. جامعه آماری 52 خبر و حجم نمونه 12 خبر سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی را طی تیرماه 1395 در برمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شبکه‌ها، با برجسته کردن نقش امریکا به‌عنوان ناجی دنیا و ارائه چهره‌ای منفی از ایران در چارچوب دستیابی به بمب اتمی، دخالت در منطقه و حمایت از تروریسم، سعی در ایجاد ایران هراسی دارند. سی‌ان‌ان از تفاهم با امریکا، ایران را به توافق اجباری متهم می‌کند اما ان‌بی‌سی توافق را عامل قدرتمند شدن ایران و خطری برای امنیت اسراییل و عربستان می‌داند و مدعی است که توافق هسته‌ای می‌تواند صلح جهانی را به خطر بیندازد و خاورمیانه را با بدترین تنش‌ها مواجه سازد.

کلید واژه:مذاکرات هسته‌ای، کشورهای 1+5 و ایران، توافقنامه وین، ایران هراسی، تروریسم

فعالیت‌های هسته‌ای ایران ازجمله موضوعاتی است که طی دهه اخیر، در صدر اخبار رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه‌های امریکا انعکاس می یابد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به نحوه بازنمایی سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در وین، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بوده است. جامعه آماری 52 خبر و حجم نمونه 12 خبر سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی را طی تیرماه 1395 در برمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شبکه‌ها، با برجسته کردن نقش امریکا به‌عنوان ناجی دنیا و ارائه چهره‌ای منفی از ایران در چارچوب دستیابی به بمب اتمی، دخالت در منطقه و حمایت از تروریسم، سعی در ایجاد ایران هراسی دارند. سی‌ان‌ان از تفاهم با امریکا، ایران را به توافق اجباری متهم می‌کند اما ان‌بی‌سی توافق را عامل قدرتمند شدن ایران و خطری برای امنیت اسراییل و عربستان می‌داند و مدعی است که توافق هسته‌ای می‌تواند صلح جهانی را به خطر بیندازد و خاورمیانه را با بدترین تنش‌ها مواجه سازد.مذاکرات هسته‌ای، کشورهای 1+5 و ایران، توافقنامه وین، ایران هراسی، تروریسم

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.