آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 آرشیو
 اهداف نشریه
 شرايط پذيرش مقالات
 معرفی واحد فرهنگ مردم
 ارتباط با نشریه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره فرهنگ مردم ایران
 
شناسنامه فرهنگ مردم ایران
مدیرمسئول : مجيد ملکي تبار سردبیر : اصغر شعاع
هیئت تحریریه : عبدالرحمان حسني فر،محمد رضا رضايي بايندر و اصغر شعاع
داوران : محمد سعيد جانب اللهي، دکتر عبدالرحمن حسني فر، دکتر محمد حنيف، سليم سليمي مؤيد، دکتر محمد صادق فربد، مينو کريم نيا، نعمت مرداني اقدم، دکتر محمد همايون سپهر
ناظر : عبدالنبي سلامي مدیر اجرایی : علي آني زاده
ویرایش : سويل ماکويي صفحه آرایی : سروش
حروفنگار : ندا گرامي چاپ : سروش
طراح جلد : مهناز حسامي
نشانی : تهران-نياوران،جمال‌آباد،کوچه پيروز شفيعي،ساختمان واحد فرهنگ مردم
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22821744
تلفن : 22827865-22826834 پست الکترونیکی :folklore@irib.irوrcirib@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.