جستجو :
 
عنوان : پدید آورنده :
گروه : کلید واژه :
ناشر : سال انتشار :
فارسی / انگلیسی : موضوع :
تعداد نتایج جستجو :   10
 

        
* قابل توجه کاربران گرامی؛ خواهشمند است در صورت مشاهده مضامین نامناسب در یک کتاب، مراتب از طریق رایانامه به نشانی research@irib.ir یا با شماره تلفن 22167563 اطلاع داده‌شود.
    
شمارهعنواننویسندهکلید واژهگروه کتابناشرموضوعسال انتشارفا/en
110650  زن‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار/ ب‍ش‍ری‌ دل‍ری‍ش‌ ---س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍رزن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳1375فا
110649  ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍وروزی‌ رحیم عزیزی  ---ن‍وی‍د: م‍ه‍رنوروز1366فا
110648  ت‍اری‍خ‌ خ‍ط و خ‍طاطان‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ رف‍ی‍ع‍ی‌‌م‍ه‍رآب‍ادی‌ ---امیرکبیرخطاطان 1345فا
110647  ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ن‍ق‍د ادب‍ی‌ ورن‍ان‌ ه‍ال‌ ---روزن‍ه‌ن‍ق‍د -- ت‍اری‍خ‌1379فا
110646  ت‍اری‍خ‌ ت‍ف‍ک‍ر اس‍لام‍ی‌ در ه‍ن‍د ع‍زی‍ز اح‍م‍د ---کیهان تمدن اسلامی فا
110645  تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اردبیل درعهد قاجار( ۱۲۱۰-۱۳۴۰/ ۱۱۷۴-۱۲۹۹/ ۱۷۹۵-۱۹۲۱): تاریخ نواحی و شهرهای آستارا، نمین، خلخال، مشکین‌شهر، مغان و بیله‌سوار صیاد نوری ---محقق اردبیلیاردبیل -- تاریخ -- قرن ۱۳ق.1391فا
110644  ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ طب‍ی‍ب‌ ن‍ادرش‍اه‌ پ‍ادری‌ ب‍ازن‌ ---انجمن آثار ملی‏‫ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۰۰-۱۱۶۰ق‌.1340فا
110643  س‍ی‍اق‌ م‍ع‍ی‍ش‍ت‌ در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار م‍ن‍ص‍وره‌ ات‍ح‍ادی‍ه‌ ---ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌‏‫،ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- اسناد و مدارک 1362فا
110641  پارتيان مالكوم كالج  ---سحرپارتیان1355فا
110640  ن‍وروز: ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و م‍رج‍ع‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍روی‍ز اذک‍ای‍ی‌ ---وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم‌شناسی ایران‏‫‏‏ 1353فا
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.