مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

   


 اداره‌کل مطالعات رسانه و ارتباطات
این اداره‌کل درقالب 6 گروه پژوهشی تخصصی با عناوین گروه آینده‌پژوهی و سیاستگذاری رسانه، گروه هنر و زیبایی شناسی ، گروه پژوهش های رسانه‌های جدید و فضای مجازی، گروه زبان و رسانه، گروه گفتمان انقلاب اسلامی و رسانه وگروه علوم شناختی و رسانه به انجام پژوهش‌های بنیادی و راهبردی در حوزه‌ رسانه می‌پردازد.
مدير کل : محمد فتحي‌نيا
ايميل مديرکل: fathiniya@rcirib.ir

شرح وظايف کلي
1‌. مطالعه و پژوهش درباره نظريه ها، الگوها و مدل‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي
2.برنامه ریزی پژوهشی، اجرا و نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
3.مطالعه وپژوهش درحوزه های راهبردی وسیاستگذاری رسانه ملی
4. مسئله شناسي و تدوين سند اقدام براي حوزه هاي سياستگذار و برنامه ساز سازمان
5.مطالعه و پژوهش درباره حوزه های موضوعی مرتبط با رسانه (نظیر مدیریت، مهندسی پیام، زبان و...)
6.تبیین شیوه ها وراهکارهای پرداخت رسانه به ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی ،امام ورهبری
7. تحلیل محتوای کمی وکیفی شبکه های ماهواره ای واجتماعی وتدوین شیوه ها وراهکارهای مواجهه باآن
8. بررسی وتحلیل شیوه های بازنمایی موضوعات و پدیده‌های اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی درشبکه های ماهوره ای واجتماعی
9. آسیب شناسی وانجام پژوهش های راهبردی وکاربردی درحوزه زبان ورسانه
10. بررسی و پژوهش درخصوص شبکه های ماهواره ای و رسانه های جدید و فضای مجازی وارائه گزارش ها و تحلیل های کاربردی
11. مطالعه اقتصاد رسانه باتوجه به مدل ها ، الگوها ونظریه ها ونقش فناوری ها
12. پژوهش درخصوص نقش وکارکرد های رسانه ملی درموضوعات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی
13. آينده‌‌پژوهي و آینده نگاری رسانه درحوزه های مختلف
14. .برگزاري جلسات دفاعیه و ارائه یافته های پژوهشی
15. انتشار محصولات پژوهشی درقالب های فصلنامه، بولتن و غیره
16. تدوین گزارش های عملکردی به صورت ادواری
17.مطالعه و پژوهش در زمینه اهداف و سیاست های رسانه ای رادیو و تلویزیون در ایران و مقایسه با کشورهای جهان
18.مطالعه و پژوهش جنبه های هنری برنامه های صداوسیما و ارائه الگوهای مطلوب
19.انجام پژوهش‌هاي راهبردي درحوزه های مورد نیاز رسانه ملی

 
شوراي علمي اداره‌کل مطالعات رسانه و ارتباطات
شوراي علمي اين اداره کل به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصويب و نظارت بر طرح‌هاي پژوهشي این اداره کل، با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1. مديرکل (رئيس شورا)
2. مسئول نظارت وارزیابی (دبیرشورا)
3. مديران گروه‌هاي پژوهشي مربوط
4. مشاور رئیس مرکز
5. يک تا سه نفر ازصاحبنظران واعضای هیات علمی دانشگاه ها به انتخاب مدیرکل وتأیید رئیس مرکز
6. مدير برنامه‌ريزي و نظارت
7. مدیر روش شناسی


شرح وظايف شورا
1. بررسی و پیشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي و برنامه سالانه اداره‌کل با همکاري گروه هاي پژوهشي
2. بررسی و تصويب طرح‌ نامه هاي پژوهشي
3. تعيين صلاحیت علمی پژوهشی مجري، ناظر و مشاوران طرح‌هاي پژوهشي

وظايف عمومي گروه‌هاي پژوهشي
1.پيشنهاد محورها و عناوين پژوهشي به همراه جدول زمانبندي و بودجه پيشنهادي در هر سال با توجه
به اولويت هاي و نيازهاي پژوهشي سازمان
2. شناسايي پژوهشگران مناسب براي واگذاري طرح هاي پژوهشی مصوب
3. بررسي اوليه طرح هاي پژوهشي و ارائه آن به شوراي علمي پس از اعمال اصلاحات مورد نياز
4. شناسايي و پيشنهاد ناظران مناسب براي انجام هريک از پژوهش ها
5. نظارت بر مراحل مختلف اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب گروه، اعمال نظرات شوراي علمي و اخذ گزارش ادواري از ناظران و ارزيابي و کنترل نهايي گزارش هاي پژوهشي
6. مطالعه و بررسي کارشناسانه گزارش هاي تهيه شده و اعمال اصلاحات احتمالی
7. تدوين مقالات علمي از پژوهش هاي انجام شده در گروه به منظور چاپ در نشریات و ارائه در همايش هاي علمي
8. شناسايي، بررسي و پيشنهاد کتب و مقالات مرتبط برای ترجمه
9. تهيه گزارش کارشناسي و تحليلي در حوزه تخصصي مربوط
10. سوژه يابي مستمر در حوزه هاي تخصصي گروه
11. ساماندهي و نگهداري سوابق گروه
12. برگزاري نشستهاي علمي، کاربردي و کارگاههاي تخصصي
13. تشکيل کارگروه يا ميزهاي تخصصي در موضوعات مورد نياز


شرح وظایف اختصاصی گروه‌هاي پژوهشي
 

 
 

1-1. مطالعه و پژوهش راهبردی در مباحث آينده پژوهي رسانه، مخاطبان و رسانه های رقیب
2-1. مطالعه و پژوهش های راهبردی به منظور شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی رسانه ملی
3-1. پژوهش درباره حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه با رویکرد تدوین سیاست های رسانه ای
4-1. آینده نگاری و ترسیم چشم انداز رسانه مطلوب و تدوین نقشه راه
5-1. مطالعه و پژوهش های راهبردی به منظور طراحی، ایجاد و بازنگری شبکه های رادیویی و تلویزیونی
6-1. مطالعه و پژوهش در زمینه مدیریت رسانه و آسیب شناسی سبک های مدیریتی موجود و دست یابی به روش های مطلوب
7-1. مطالعه و پژوهش اصول، اهداف و سیاست ها در حوزه های سازمان به منظور آسیب شناسی سیاست ها و ارائه راهکارهای مناسب
 

1-2. پژوهش درخصوص ابعاد زیبایی شناختی صداوتصویر درساختارهای برنامه سازی
2-2. پژوهش درباره ژانرها و ساختارهاي نوين برنامه‌سازي
3-2. بررسی وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب هنر در رادیو و تلویزیون
4-2.نقد وآسیب شناسی برنامه های صداوسیما ازمنظر هنری وزیبایی شناسی
5-2.مطالعه وپژوهش درخصوص ابعاد هنری وزیبایی شناختی رسانه های جدید

 

1-3مطالعه و پژوهش‌هاي کاربردي در حوزه محتوایی رسانه های جدید
2-3مطالعه و پژوهش در زمينه ماهیت، ظرفيت‌ها، تحولات، کارکردها، فرصت ها، تهدیدها و... رسانه‌هاي جدید
3-3.رصد، بررسی و تحلیل تحولات و عملکرد و رسانه های جدید
3-4.بررسي و تحلیل محتوا، آثار و پیامدهای رسانه‌هاي جدید و نحوه استفاده کاربران ايراني از آنها

 

1-4. مطالعه و انجام پژوهش های راهبردی و کاربردی در حوزه زبان و رسانه
2-4. آسیب شناسی زبان در برنامه های مختلف صداوسیما
3-4. مطالعه و پژوهش در حوزه ادبیات کهن و معاصر به منظور بازآفرینی و اقتباس برای رسانه
4-4. مطالعه و پژوهش درباره ادبیات فارسی و زبان معیار نوشتاری و محاوره ای و سایر جنبه های به کارگیری زبان فارسی در برنامه های رادیو و تلویزیون

 

1-6. مطالعه و بررسي نمودها و تأثيرات گفتمان هاي سکولار و عرفي در محتواي برنامه هاي صدا و سيما
2-6. مطالعه و پژوهش درخصوص شيوه ها و راهکارهاي ترويج گفتمان انقلاب اسلامي در برنامه هاي صدا و سيما
3-6. آسيب شناسي و نقد محتوايي برنامه هاي صدا وسيما براساس گفتمان انقلاب اسلامي، امام و رهبري
4-6. بررسي تهديدات "نظري- اعتقادي" و " ساختاري فرايندي" رسانه هاي عرفي بر گفتمان انقلاب اسلامي
5-6. مطالعه و بررسي وي‍ژگي ها و ظرفيت هاي رسانه ملي در تبيين گفتمان انقلاب اسلامي و مقابله با گفتمان هاي رقيب
6-6. تببين و معرفي وجوه سياسي ،جمعي و فردي گفتمان انقلاب اسلامي در برنامه هاي صدا و سيما
7-6. آگاهي مستمر از جريان سازي رسانه هاي سکولار در داخل کشور و ارائه راهکارهاي رسانه اي لازم در اين خصوص
8-6. بررسي چالش هاي رسانه ملي در تبيين و معرفي جنبه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي گفتمان انقلاب اسلامي
 

1. پژوهش درباره ماهیت ، ابعاد، کاربرد ها ودستاوردهای علوم شناختی درحوزه رسانه
2. فراهم کردن امکان به‌کارگیری دستاوردهای علوم شناختی در حوزه هنر و رسانه
3. بهره‌گیری از دستاوردهای علمی- کاربردی فرایند دریافت، نگهداری، بازیابی، تغییر شکل و انتقال اطلاعات در حوزه مخاطب و رسانه
4. آسیب شناسی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با بهره‌گیری از دانش علوم شناختی
5. بهره‌گیری از دستاورهای مطالعاتی علوم اعصاب شناختی در حوزه رسانه
6. بهره‌گیری از دانش علوم شناختی در تحلیل و درک رویدادهای اجتماعی و رفتارهای سیاسی
7. طراحی شیوه‌های موثر تاثیرگذاری بر مخاطبان برنامه‌ها با بهره‌گیری از یافته‌های علوم شناختی

 

 
 
ساختار تشکيلاتي اداره‌کل مطالعات رسانه و ارتباطات

1. دفترودبیرخانه
2. گروه آينده‌‌پژوهشي و سیاست گذاری رسانه
3. گروه پژوهش‌هاي رسانه‌هاي جدید و فضای مجازی
4. گروه هنر و زیبایی شناسی رسانه
5. گروه زبان و رسانه
6. گروه اقتصاد ورسانه
7. گفتمان انقلاب اسلامی ورسانه
8. گروه علوم شناختی ورسانه

 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.