حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي :حضور مردم پاى صندوقهاى رأى هميشه نشانه‏ى حضور مردم در صحنه و آگاهى آنها و رأى آنها به نظام جمهورى اسلامى تلقى ميشده. لذا انتخابات ما از اين جهت هميشه مظهر وحدت ملى و عزت ملى بوده.1388  
•  اطلاعيه شماره 30ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 29ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 28ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 27ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 26ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 25ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 24ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 23ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 22ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 21ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 20ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 19 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 18 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 17 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 16 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 15 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 14 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 12 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 11 ستاد انتخابات كشور
•  در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 9ستاد انتخابات كشور
•   اطلاعيه شماره 8 ستاد انتخابات كشور
•   اطلاعيه شماره 7 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 6 ستاد انتخابات كشور
•   اطلاعيه شماره 5ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 4 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 3ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره (1) هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي
•  اطلاعيه شماره 55 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 53 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 52 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 51 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 50 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 49 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 48 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 47 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 45 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 46 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 44 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 43 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 41 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 42 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 40 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 39 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 36 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 38 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 37 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 34 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 35 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 33 ستاد انتخابات كشور صادر شد؛
•  اطلاعيه شماره 32 ستاد انتخابات كشور؛
•  اطلاعيه شماره 31ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 30 ستاد انتخابات كشور صادر شد؛
•  اطلاعيه شماره 29 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 25 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 24 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 23 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 22 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 21 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 20 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 19 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 17ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 16 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 15 ستاد انتخابات
•  در اطلاعيه شماره 13 ستاد انتخابات اعلام شد ؛
•  در اطلاعيه شماره 14 ستاد انتخابات كشور اعلام شد ؛
•  اطلاعيه شماره 12 ستاد انتخابات كشور صادر شد
•  اطلاعيه شـماره (11) ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شـماره (10) ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره نه ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره (8) ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 7 ستاد انتخابات كشور
•  اطلا‌عيه شماره(6) ستاد انتخابات كشورصادر شد:
•  اطلا‌عيه شماره(5) ستاد انتخابات
•  اطلا‌عيه شماره(4) ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات كشور
•  اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور
    
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکارسازمان صدا و سيما است.