صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

سومين كنفرانس الگوی ايرانی‌اسلامی پيشرفت برگزار می‌شود

سومين كنفرانس الگوی ايرانی‌اسلامی پيشرفت برگزار می‌شود   سومين كنفرانس الگوی ايرانی‌اسلامی پيشرفت با عنوان «واكاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان؛ به سوی نظريه‌های اسلامی ايرانی» در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۳۱ ارديبهشت و ۱ خرداد سال آينده برگزار خواهد‌شد.

بر اساس اين گزارش، ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ با ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ نوين ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﻴﻨﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ‌ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ «ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﻭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﻰ»، «ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﻧﻬﺎ»، «ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ» و «ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ».

از ديگر محورهای همايش می‌توان به «ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ»، «ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ» و «ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﻧﻈﺮﻳﻪﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ» اشاره كرد.

شايان ذكر است 15بهمن‌ماه سال جاری آخرين مهلت ارسال آثار است و علاقه‌مندان می‌بايست ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﺍﺻﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، تا تاريخ مذكور ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

يادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای كسب اطلاعات بيشتر می‌توانند به پايگاه اطلاع‌رسانی مركز الگوی ايرانی اسلامی پيشرفت به نشانی الكترونيكی www.olgou.ir مراجعه كنند.
 
 
  1392/08/04
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.