صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

سومین کنفرانس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

سومین کنفرانس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت


سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

این کنفرانس با محوریت تحلیل و آسیب‌شناسی نظریه‌های رایج و مدل‌های کلان توسعه غربی، ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها، چالش‌های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی، میزان سازگاری نظریه‌ها و مدل‌های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی­‌های جامعه ایران، تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران و تبیین نظریه‌های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور برگزار می‌شود.

در محور تحلیل و آسیب‌شناسی نظریه‌های رایج و مدل‌های کلان توسعه غربی، موضوعاتی چون بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه اجتماعی، بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه اقتصادی، بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه فرهنگی، بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه سیاسی و بررسی و آسیب‌شناسی نظریه‌های توسعه علمی در همایش ارائه می‌شود.

در محور ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها، موضوعات بررسی تطبیقی تجربه توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف، بررسی تطبیقی تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، بررسی تطبیقی تجربه توسعه فرهنگی در کشورهای مختلف، بررسی تطبیقی تجربه توسعه سیاسی در کشورهای مختلف، بررسی تطبیقی تجربه توسعه علمی در کشورهای مختلف بررسی خواهد شد.

در محور چالش‌های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی، موضوعات چالش‌های توسعه اجتماعی، چالش‌های توسعه اقتصادی، چالش‌های توسعه فرهنگی، چالش‌های توسعه سیاسی و چالش‌های توسعه علمی بررسی می‌شود.

در محور میزان سازگاری نظریه­‌ها و مدل‌های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی­‌های جامعه ایران، موضوعات بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه اجتماعی با مبانی اسلامی و جامعه ایران، بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی و جامعه ایران، بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه فرهنگی با مبانی اسلامی و جامعه ایران و بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه سیاسی با مبانی اسلامی و جامعه ایران و بررسی وضعیت سازگاری نظریه‌های توسعه علمی با مبانی اسلامی و جامعه ایران بررسی خواهد شد.

در محور تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران، موضوعات تحلیل آثار اجتماعی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران،  تحلیل آثار اقتصادی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران،  تحلیل آثار فرهنگی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران، تحلیل آثار سیاسی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران و تحلیل آثار علمی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران بررسی می‌شود.

در محور تبیین نظریه‌های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور، تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه اجتماعی در کشور، تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه اقتصادی در کشور،  تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه فرهنگی در کشور، تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه سیاسی در کشور، تحلیل و تبیین صاحبنظران ایرانی از وضعیت توسعه علمی در کشور بررسی خواهد شد.

در محور واکاوی ایده­‌ها و عناصر پایه برای شکل­‌گیری نظریه­ اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوعات  بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت اجتماعی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی، بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت اقتصادی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی، بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت فرهنگی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی، بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت سیاسی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی، بررسی عناصر و زمینه‌های پیشرفت علمی در کشور با رویکرد اسلامی - ایرانی در همایش ارائه می‌شود.

سومین کنفرانس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت 31 اردیبهشت و اول خردادماه در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.
 
 
 

  1393/02/16
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.