صفحه اصلی> اخبار مراکز

برگزاری دوره آموزشی دیجیتال سازی صداوتصویردرمرکزآذربایجان غربی

برگزاری دوره آموزشی دیجیتال سازی صداوتصویردرمرکزآذربایجان غربی


دوره ی آموزشی دیجیتال سازی صداوتصویرویژه ی همکاران فرستنده های تلویزیونی ازتاریخ 7/7/93 تا تاریخ 9/7/93 درمحل آموزش مرکزبرگزارشد     

دراین دوره که به مد ت 3 روزوبا تدریس آقایان مهندس فهمی ومهندس علی آبادی وحضور12 نفرازهمکاران شاغل درفرستنده های تلویزیونی مرکزبرگزارشد. مباحث فنی مربوط به موضوع دیجیتال سازی صداوتصویرمورد بحث وبررسی قرارگرفت

  12/07/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.