صفحه اصلی> اخبار مراکز

لرستان _ بررسی عوامل موثر بر اعتیاداینترنتی جوانان مناطق شهری استان لرستان

لرستان _ بررسی عوامل موثر بر اعتیاداینترنتی جوانان مناطق شهری استان لرستان


    
جامعه آماري بررسي حاضر شامل كليه افراد دارای سن 15-29 سال استان لرستان بودند. طبق فرمول کوکران حجم نمونه حدود 400 نفر نمونه انتخاب شد.     

از آنجا که ممکن است برخی سوالات مانند نوع استفاده و مانند آن سبب شود که پاسخگو درمراجعه به منزل دچار خودسانسوری می شدند هر پانزده دقیقه ازیک جوان سنجش به عمل آمد. تحلیل اطلاعات نشان داد، 23.7درصد دارای سن 20-15، بیشترین تعداد با 43درصد دارای سن بین 25-21 و 33.3درصد دارای سن 29-26 سال ،48.7درصد زن و بقیه یعنی 51.3درصد مرد بودند.25.7درصد اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند. 16.2درصد بین 10-1 ساعت، 18درصد بین 15-11 ساعت، 15.5درصد بین ساعت 18-16 و 24.5درصد در طول هفته بیشتر از 19 ساعت با اینترنت کار می کردند.بیشترین تعداد با 54.5درصد از اینترنت به منظور چت، 7.7درصد برای پی گیری مسایل سیاسی،22.2درصد به منظور پی گیری موضوعات ورزشی، 8.4درصد جهت مطالعه روزنامه و مجله و تنها 7درصد به منظور سرچ علمی، استفاده می نمودند.بیشترین تعداد با 52.2درصد در منزل، 20.8درصد در کافی نت، 15.8درصد در دانشگاه و 11.1درصد در مدرسه از اینترنت استفاده می نمودند.تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، 80.5درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح متوسط بالا و بالای شدت اتصال به شبکه خویشاوندی بودند و 70.3درصد افراد معتاد به اینترنت داری سطح پایین و متوسط پایین این ویژگی بودند. 81.5درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح بالا و متوسط بالای اعتقاد مذهبی و 67.3درصد افراد بسیار استفاده کننده دارای سطح پایین و متوسط پایین اعتقاد مذهبی بودند. 76.7درصد افرادی که از اینترنت اصلا استفاده نمی کردند دارای سطح پایین و متوسط به پایین ناکامی و 79.6درصد افراد معتاد به استفاده از اینترنت دارای سطح متوسط بالا و بالای ناکامی بودند. 73.8درصد افرادی که از اینترنت اصلا استفاده نمی کردند دارای سطح پایین و متوسط پایین انزواطلبی و 76.4درصد بسیار استفاده کننده دارای سطح متوسط بالا و بالای انزواطلبی بودند. تحلیل اطلاعات نشان داد 81.5درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح متوسط بالا و بالای تحمل وضعیت موجود و 81.5درصد افراد بسیار استفاده کننده نیز دارای سطح پایین و متوسط پایین تحمل وضعیت موجود بودند. 77.7 درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح پایین و متوسط پایین عضویت و 79.5درصد افراد بسیار استفاده کننده دارای سطح متوسط بالا و بالا عضویت بودند. 86.4 درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نکرده بودند دارای سطح طبقه پایین و متوسط پایین و 70.3درصد که بیشتر از 19 ساعت در هفته استفاده کرده بودند دارای سطح متوسط بالا و بالای اجتماعی – اقتصادی بودند. 77.6درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح متوسط بالا و بالای پذیرش از سوی خانواده و 60.1درصدی که بیش از 19 ساعت در هفته استفاده می کردند دارای سطح بالایی از طرد از سوی خانواده بودند. 90.2درصد افرادی که اصلا از اینترنت استفاده نمی کردند دارای سطح متوسط بالا و بالای سخت گیری و 65.2درصد افرادی که معتاد به اینترنت شناخته شدند دارای سطح بالایی از سهل گیری خانواده بودند.
    
مدیریت پژوهش لرستان     


  03/12/1393
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.