صفحه اصلی> اخبار مراکز

اراک _ تعامل پژوهش صداوسیمای استان با دانشگاه اراک

اراک _ تعامل پژوهش صداوسیمای استان با دانشگاه اراک


باعنایت به ضرورت ارتباط صداوسیما با دانشگاه ها وبهره گیری بهتر از ظرفیت علمی دانشگاه ها پژوهش صداوسیما تلاش می کند تا با برنامه ریزی وارتباط منسجم ومداوم بامراکز علمی ودانشگاهی استان مرکزی به این مهم دست یابد     

با توجه به اینکه جنس کار رسانه و دانشگاه به لحاظ ماهیتی از یک نوع است. لذا به منظورتقویت ارتباط بین صدا و سیما و دانشگاه در راستای تعامل و بهره¬گیری بهتر از ظرفیت علمی دانشگاهها، مستندسازی درباره مفاخر، چهره¬های علمی و همچنین تولید برنامه¬های ویژه دانشگاهیان و...، تلاش می شود تا یافته¬های پژوهشی و موضوعات پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد و دکتری، بویژه منابع پژوهشی با موضوعات فرهنگی و توانمندیهایدانشگاه های استان با محورهای پژوهش های کاربردی به منظور پرهیز از موازی‌کاری در امر پژوهش و تولید برنامه¬های متنوع در صدا و سیما، استفاده شود. همچنین به منظور کیفی ترساختن محتوای برنامه های تولیدی خوددرصدد است از نظرات ا ساتید دانشگاههادر برنامه ها استفاده نماید،
درهمین راستاو اهداف تعیین شده پژوهش صداوسیما با پیگیریهای صورت گرفته وتعامل با مسولین دانشگاه های استان از جمله دانشگاه اراک تعامل خوب وشایسته ای برقرار نمایدکه منجر به دریافت
لیست پژوهش های کاربردی رسانه از دانشگاه اراک
ارشاره کرد
محورها و موضوعات 1-اقتصاد مقاومتی2-اشتغال و کارآفرینی 3-هنر وموسیقی استان4-جریان شناسی های فکری، مذهبی،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان5-آسیبهای اجتماعی در استان(مهاجرت از پیرامون به مرکز،شبکه های اجتماعی، قانون گریزی و ...)6-عناصرعینی فرهنگ مردم(معماری، بازیهای محلی، پوشاک، خوراک و...) استان 7-تآثیرات شبکه های ماهواره ای در استان8-آلودگی های زیست محیطی استان9-روابط متقابل صنعت وفرهنگ در استان و ...10- زبان، لهجه ها و گویشهای محلی11- فرهنگ وآیینهای محلی(ازدواج، خواستگاری، جشنها، شادی، عزا و ...)
    
    

  

  1394/03/09
آرشیو اخبار پژوهشی
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.