آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات انتخابات  14-15
فصل :
سال :  1396
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات انتخابات
عنوان : کنش سياسي در توييتر؛ بررسي توييتهاي سياسي در جريان انتخابات رياست جمهوري ايران در سال1396

کنش سياسي در توييتر؛ بررسي توييتهاي سياسي در جريان انتخابات رياست جمهوري ايران در سال1396

چکیده: پژوهش حاضر بر فضاي سياسي ايجاد شده توسط كاربران فارسي زبان شبكه ي اجتماعي توييتر در هنگامه ي انتخابات رياست جمهوري دوره ي دوازدهم ايران تمركز دارد، به بياني دقيقتر به توصيف ايستارهاي سياسي(ترجيحات سياسي و بينش هاي سياسي)، استراتژي هاي انتخاباتي و تعاملات سياسيِ كاربران ايراني توييتر ميپردازد، تا روشن سازد كه اين كاربران در اين بزنگاه سياسي چگونه ابراز وجود کرده، چه خواسته ها و مطالباتي را بيان نموده و چگونه با كاربران همسو و ناهمسوي خويش درمورد موضوعات سياسي تعامل داشته اند. براي بررسي اين امر، از روش شناسي كيفي و روش تحليل مضموني استقرايي بهره برده شد. داده هاي مربوطه از تارنماي توييتر دانلود شده، با نمونه گيري نظري به صورت تدريجي گزينش و به نحو كيفي كدگذاري شدند. نگارنده دريافت كه در برهه ي زماني مذكور، سه جريان سياسي در توييتر فعال بودهاند كه از لحاظ بينش سياسي داراي تفاوت هاي بارزي هستند. اين تفاوتِ بينشي خود را در تفاوت استراتژيهاي انتخاباتي متجلي ساخته است. سنخ شناسي شيوه ها و شگردهاي تعامل سياسي كاربران نيز از ديگر يافته هاي پژوهش حاضر است. نگارنده نتيجه گرفته است كه نظريه هاي رايج براي بررسي غيرتقليل گرايانه ي ايستارها و تعاملات سياسي در شبكه هاي اجتماعي جديد كارايي ندارند و كاربران اين شبكه ها كنشگري بيشتري از خود بروز ميدهند.
نویسنده : سيد وحيد ميره بيگي دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده : علي عنايتي شبکلائي دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و پژ‍وهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
عنوان : نقش منابع و اَشکال قدرت در انگيزه هاي اجابت دستور (نمونه پژوهي: طايفه گرايي در حوزه انتخابية مَمَسَني)

نقش منابع و اَشکال قدرت در انگيزه هاي اجابت دستور (نمونه پژوهي: طايفه گرايي در حوزه انتخابية مَمَسَني)

چکیده: قـدرت عبارت است از به کار بردن منابع براي تطابق رفتار ديگران با خود. به عبارتي قدرت، توانايي و استعداد فرد براي انجام کار و اعمال اراده بر افراد ديگر به منظور ايجاد رفتار مطلوب است. دسترسي به اهداف و اجابت خواسته ها و مطالبات در جوامع سنتي و مبتني بر پيوندهاي عشيره اي و طايفه اي مستلزمِ بهره گيري و استفاده از ظرفيت هاي موجود و منابع قدرتي نظير جاذبه هاي شخصي، پيوندهاي نَسَبي و محبوبيت است که مسير ترقي اشخاص و نهادها را تعيين ميکند. اعمال قدرت بر بنياد مناسبات خويشاوندي، انتظارات محدود و روحية افتخار بر پايه وابستگي هاي زادگاهي ـ جغرافيايي (هويت و تعلق مکاني) از جمله شناسه هايي هستند که در پيشبرد اين روند و اجراي صرف فرامين نقش موثري دارند. همچنين بهره گيري از اَشکال قدرت (اجباري، نهادي، ساختاري، مولد) و منابع ماديِ منفي قدرت نظير بسيج توده و قدرت فيزيکي و منابع معنوي نظير هويت و فرهنگ در تشديد اين فرايند قابل ملاحظه است. در اين ميان شهرستان ممسني به عنوان يکي از شهرستان-هاي استان فارس از جمله مناطق جغرافيايي پيراموني کشور است که هنوز عناصر سنتي خود را حفظ کرده است. در اين شهرستان به کارگيري قدرت از سوي کارگزاران يک اصل بنيادين به شمار ميرود و از طريق فشار از بالا به پايين، اجابت دستور و رفع نيازها به سرعت انجام ميگيرد. در اين شرايط، فضاي ممکن در مقاطع زماني مختلف نظير برگزاري فرايند انتخابات (مجلس شوراي اسلامي، شوراي شهر و روستا) فراهم ميگردد تا اعمال قدرت بيشتر انجام گيرد. بنياد پژوهش کنوني بر اين پرسش نهاده شده است که منابع و اَشکال قدرت چه نقشي بر انگيزه هاي اجابت دستور در حوزه انتخابيه ممسني دارد؟ داده هاي مقاله حاضر که ماهيتي توصيفي ـ تحليلي دارد، به روش کتابخانه اي گردآوري شده است. نتايج تحقيق نشان داد که در حوزه انتخابيه ممسني منابع و اَشکال قدرت نقش کليدي در انگيزه اجابت دستور دارند و اين امر از طريق بافت سنتي موجود که مبتني بر طايفه محوري است و فعاليت و پويايي که کارگزاران در راستاي منافع شخصي و طايفه اي انجام ميدهند، امکان پذير است.
نویسنده : وحید صادقی دانشجوی دکترای جغرافیی سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه فردوسی
نویسنده : سید محمد حسین حسینی دانشجوی دکتری علوم سیاسی
عنوان : جناح بندي سياسي در انتخابات مجلس نهم (با تأکيد بر تجربه سياسي خرده گفتمان هاي اصولگرايان)

جناح بندي سياسي در انتخابات مجلس نهم (با تأکيد بر تجربه سياسي خرده گفتمان هاي اصولگرايان)

چکیده: انتخابات مجلس از مراحل بسيار مهم در عرصه سياسي کشور مي باشد. واکاوي هر يک از گفتمان هاي سياسي در بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي کشور داراي اهميت ميباشد. انتخابات مجلس نهم در شرايطي در کشور برگزار مي شود که با ناکامي گروه هاي اصلاح طلب در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم، عدم اجماع و غيريت سازيهاي دروني در گفتمان اصولگرايان شکل گرفته است. در اين نگارش ما به بررسي گفتمان انتخاباتي سه جناح اصلي اصولگرايان مي پردازيم يافته هاي پژوهش نشان از شکاف گفتمان اصولگرايي در فضاي انتخابات مجلس نهم است که متاثر از اوضاع سياسي ، اجتماعي واقتصادي کشور است.بنابرين در انتخابات مجلس نهم شاهد شکل گيري فضاي چند قطبي در ميان گروه هاي اصولگرا بوده ايم که به بررسي آن مي پردازيم .
نویسنده : سمانه شفيع زاده دانشجوی دکترای علوم سیاسی
عنوان : سنجش پيوستگي فرهنگ سياسي و مشارکت سياسي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)

سنجش پيوستگي فرهنگ سياسي و مشارکت سياسي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)

چکیده: مشارکت سياسي فعال و مستمر دانشجويان در امر سياسي به توسعه سياسي و تقويت دموکراسي مي انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير فرهنگ سياسي بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 97-1396 است. روش پژوهش، پيمايشي و جامعه آماري آن، کليه دانشجويان دانشگاه لرستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد گرديد که با استفاده از روش نمونه گيري احتمالي طبقه اي، دانشجويان در سه گروه علوم انساني، علوم پايه و فني مهندسي تقسيم شده و با رعايت تناسب حجم نمونه برحسب جنسيت، افراد مورد مطالعه به طور تصادفي انتخاب شدند. يافته هاي توصيفي بيانگر آن است که مشارکت سياسي دانشجويان در حد متوسط و فرهنگ سياسي، متوسط رو به پايين است؛ يافته هاي تحليلي پژوهش نيز نشان ميدهد که بين ابعاد فرهنگ سياسي (دانش سياسي، ارزش هاي سياسي، نگرش سياسي، نگرش نسبت به توانمند هاي سياسي خود، نگرش نسبت به نظام سياسي، نگرش نسبت به نخبگان سياسي و هنجارمند بودن سياسي) و مشارکت سياسي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ مشارکت دانشجويان برحسب جنسيت نيز متفاوت است. به طوريکه مشارکت سياسي مردان بيش تر از زنان است، همچنين يافته هاي تحليل مسير نشان ميدهد که فرهنگ سياسي 37/0 مشارکت سياسي را تبيين مي کنند و در بين ابعاد فرهنگ سياسي، دانش سياسي تأثير قوي تري بر مشارکت سياسي دانشجويان دارد.
نویسنده : بهروز بهروزيان دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کاشان
نویسنده : سهيلا عزيزي کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا
نویسنده : جواد بهروزيان دانش آموخته روان شناسی عمومی
عنوان : واکاوي جامعه شناختي مشارکت سياسي شهروندان از منظر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان و آران و بيدگل)

واکاوي جامعه شناختي مشارکت سياسي شهروندان از منظر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان و آران و بيدگل)

چکیده: مشارکت فعاليتي است که گروههاي مختلف جامعه را توانمند مي سازد تا در مسير حيات اجتماعي نقش مؤثري داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي شهروندان است. اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي بوده و جامعه آماري تحقيق شهروندان 18 سال به بالاي شهر کاشان و آران و بيدگل در سال 1395 ميباشند که با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. داده هاي تحقيق، رابطه هر يک از ابعاد سرمايه اجتماعي (مشارکت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، آگاهي اجتماعي، انسجام اجتماعي و شبکه هاي ارتباطي) در گرايش شهروندان به مشارکت سياسي را مورد تأييد قرار داده است. بيشترين تأثير گرايش به مشارکت سياسي مربوط به متغير مشارکت اجتماعي است که داراي 0.533=β هست. در مرتبه دوم تأثيرگذاري متغير انسجام اجتماعي با دارا بودن 0.184=β قرار دارد. رتبه سوم تأثيرگذاري مربوط به متغير آگاهي اجتماعي با 0.139=β هست و درنهايت متغير اعتماد اجتماعي با ميزان 0.112=β در مشارکت سياسي شهروندان تأثير داشته است.
نویسنده : محسن نيازي استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : مهران سهراب زاده دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
نویسنده : زهرا حسن زاده کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان
عنوان : مدل مشارکت سياسي رسانة اجتماعي: چشم انداز نظرية سيستم هاي هدف

مدل مشارکت سياسي رسانة اجتماعي: چشم انداز نظرية سيستم هاي هدف

چکیده: هرچند مطالعات مختلف نشان داده اند که استفاده از رسانه هاي اجتماعي مي تواند مشارکت سياسي را گسترش دهد، فقدان نظريه پردازي در مورد فرايندهاي روان شناختي بنيانيِ اين رابطه مشهود است. اين مقاله مي کوشد خلأ مذکور را با پيشنهاد يک مدل مشارکت سياسي رسانة اجتماعي پر کند. مدل ما، با اتخاذ نوعي چشم انداز سيستمي هدف، مجموعه اي از فرايندهاي به هم مرتبط را مشخص مي کند که بايد محقق شوند تا استفاده از رسانه هاي اجتماعي بر مشارکت سياسي اثر بگذارد. به علاوه، شرايط کليدي مشروط برجسته شده و بينش هايي براي تقويت مشارکت سياسي ارائه گرديده است. مقالة حاضر، راه هاي آزمون مدل با پيمايش ها و آزمايش ها را تبيين ميکند. پيامها براي پژوهش هاي آينده نيز موردبحث قرار گرفته اند.
نویسنده : يوهانس نول
نویسنده : (دانشگاه وين، اتريش)، يورگ ماتس
نویسنده : (دانشگاه وين، اتريش) رافائل هيس
نویسنده : (دانشگاه وين، اتريش)
نویسنده : ميلاد رستمي کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
عنوان : کنش هاي سياسي در اينترنت: کنشگريِ لميده درخانه يا روشي ديگر براي مشارکت سياسي؟

کنش هاي سياسي در اينترنت: کنشگريِ لميده درخانه يا روشي ديگر براي مشارکت سياسي؟

چکیده: تأثير اينترنت بر مشارکت سياسي، از موضوعات مورد بحث در دهه هاي اخير بوده است. فعاليت هاي اينترنتي به دليل آنچه کنشگريِ لميده درخانه ناميده ميشود، مورد انتقاد قرار گرفته اند، چراکه اثربخشي اين فعاليت ها بر زندگي واقعي محدود است؛ و تأثير اصلي، در بيشتر موارد بر افزايش رضايت خاطرِ مشارکت کنندگان است. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا چنين ادعا و اتهامي معتبر و صحيح است يا خير. اين بررسي را با آزمودنِ دو بُعد از ابعاد مربوط به کمپين هاي اينترنتي صورت مي‎دهد؛ اينکه آيا چنين فعاليت هايي در تغيير مسير تصميمات سياسي در زندگي واقعي مؤثر هستند و آيا فعاليت هاي اينترنتي مي توانند جايگزين اشکال سنتي مشارکت برون خط شوند يا خير. اگرچه تعيين تأثير پايدارِ کمپين هاي اينترنتي بر تصميمات زندگي واقعي امکان پذير نيست، هيچ گونه شاهدي که حاکي از امکان جايگزينيِ يادشده باشد، وجود ندارد. به هرصورت، اينترنت بر بسيج]سياسي[ برون خط تأثير مثبتي دارد. بر اين اساس، شواهد کمي براي حمايت از اتهامات مربوط به کمپين هاي اينترنتي در مورد گرايش آنها به کنشگري ِ لميده درخانه وجود دارد. در نتيجه فعاليت هاي اينترنتي در بدترين حالت سرگرمي هايي بي ضرر هستند و در بهترين حالت، مي توانند به روحيه بخشي و پرحرارت کردنِ شهروندان کمک کنند.
نویسنده : نيلوفر حقي پژوهشگر
نویسنده : وحید ميره بيگي دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی
             

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.