آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات انتخابات

شماره فصلنامه: 14-15
عنوان: دوفصلنامه علمي- تخصصي مطالعات انتخابات
سال: 1396
فصل:
صاحب امتیاز: اداره کل پژوهشهاي راهبردي رسانه، مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما
مدیر مسئول:  دکتر علي طلوعي
سردبیر: علي عنايتي شبکلائي
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر پرويز اميني، دکتر اصغر افتخاري، دکتر پيمان جبلي، دکتر اردشير زابلي زاده، دکتر غلامرضا غلامي ابرسـتاني، محمدمهدي منصـف پور، دکتر محمدقلي ميناوند، دکتر علي اشرف نظري
مدیر داخلی: 
ویرایش وصفحه آرایی:  سيده سميه حسيني
نمونه خوان:


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.