آخرین شماره فصلنامه  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه    

شماره فصلنامه: 25
عنوان: فصلنامه مطالعات رسانه های جدید
سال: 1399
فصل: فصلنامه مطالعات رسانه های جدید - زمستان
صاحب امتیاز: مرکز تحقيقات صداوسيما
مدیر مسئول:  دکتر علي طلوعي
سردبیر: دکتر حسين بصيريان جهرمي
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر سیدجمال‌الدین اکبرزاده جهرمی، دکتر امید جهانشاهی، دکتر حسن خجسته، دکتر علی دارابی، دکتر حسین رضی، دکتر احسان شاه‌قاسمی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر محمد فتحی‌نیا، دکتر سیدمحمد مهدیزاده
مدیر داخلی: 
ویرایش و صفحه آرایی:  فریبا یارمحمدی
نمونه خوان:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.