پیام های اقتصادی قرآن

پيام هاي اقتصادي قرآن نويسنده: زهرا فضائلي مقطع: کارشناسي رشته گرايش: علوم قرآني دانشگاه: علوم قرآني ميبد استاد راهنما: دکتر محمد مهدي خواجه پور استاد مشاور: استاد ناظر: تاريخ دفاع: 1387 چکيده: موضوع اين تحقيق «پيام هاي اقتصادي قرآن» مي باشد که با هدف آشنايي با مسائل و منابع اقتصادي و محدوديت هاي که قرآن کريم براي هر کدام از اين مسائل تعيين کرده است، نگاشته شده است چرا که آشنايي با مسائل اقتصادي و محدوديت هاي آن سبب مي شود که هم براي جامعه و هم براي زندگي شخصي افراد اقتصادي سالم و به دور از مفاسد به وجود آيد. در اين راستا، تحقيق حاضر مشتمل بر پنج فصل مي باشد. فصل اول که طرح تحقيق نام دارد شامل موضوع تحقيق، ضرورت و اهداف تحقيق، پيشينه تحقيق، سؤالها و فرضيه هاي تحقيق و همچنين روشي که در انجام اين تحقيق استفاده شده است، مي باشد. در فصل دوم، ضمن اشاره اجمالي به معني واژه اقتصاد در لغت و در اصطلاح و مرادفات واژه اقتصاد در قرآن، به بحث پيرامون فقر به عنوان يکي از تنگناهاي اقتصادي که موجب گناه و انحراف مي شود، همچنين اقتصاد به عنوان رمز حيات جامعه پرداخته شده است. فصل سوم به مهمترين ويژگيهاي اقتصاد قرآني از جمله تأکيد بر حق مالکيت، ايجاد عدالت اقتصادي، پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي قرآن، توسعه اقتصادي بر اساس ارزشهاي الهي و ... همراه با آياتي از قرآن اشاره شده است. فصل چهارم به منابع اقتصادي در قرآن اختصاص پيدا کرده است که اين منابع خود به دو نوع منابع طبيعي مانند آب، زمين، معادن و ... منابع مالي شامل خمس و زکات و ... تقسيم شده و به توضيح هر کدام از اين موارد همراه با آياتي از قرآن پرداخته شده است. فصل پنجم که محدوديت ها درآمدي قرآن به ربا، قمار، رشوه، غش در معامله و ... اشاره شده است و در بحث محدوديت هاي مصرفي اسراف، خريد اعيان نجسه و آلات لهو و لهب مورد بررسي قرار گرفته است.

زهرا فضائلی  
http://hawzah.ir/

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.