: نقش حکومت در اقتصاد اسلامي - با تکيه بر برنامه ريزي اقتصادي

شماره پايان نامه: 44الف پديدآور: درويش، مجيد عنوان: نقش حکومت در اقتصاد اسلامي - با تکيه بر برنامه ريزي اقتصادي استاد(ان) راهنما:محمد علي گرامي استاد(ان) مشاور: قربانعلي دري نجف آبادي، محمد اعرابي دانشنامه:کارشناسي ارشد سال تحصيلي:1370 دانشگاه: امام صادق (ع) دانشکده: معارف اسلامي و اقتصاد چکيده:هدف از اين پژوهش، بررسي نقش حکومت در اقتصاد اسلامي از زاويه برنامه ريزي اقتصادي است. روش تحقيق در اين رساله روش کتابخانه اي است و مباحث تحقيق در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول ، به مفهوم نظري برنامه ريزي در نظام اقتصاد اسلامي مي پردازد. فصل دوم، اختصاص به برنامه ريزي در نظام اقتصاد اسلامي از نظر عملي دارد. فصل سوم، مهمترين اهداف کلي برنامه ريزي در نظام اقتصاد اسلام را بيان مي کند. نهايتا" فصل چهارم، حدود اختيارات و دخالت حکومت اسلامي براي تحقق اهداف برنامه ريزي را مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس نتايج حاصل از تحقيق، هم فرد و هم جامعه بايستي از برنامه ريزي برخوردارباشند، اما براي فرد، خود او مسوول برنامه ريزي زندگي خويش بوده وبراي جامع، حکومت اسلامي مسوول برنامه ريزي اقتصادي و رشد جامعه اسلامي است. در برنامه ريزي اقتصاد اسلامي ، علاوه بر اهداف متغير تابع زمان، اهداف ثابتي وجود دارد که همواره مطلوب اقتصاد اسلامي مي باشند. مهمترين اهداف کلي در برنامه ريزي در نظام اقتصاد اسلامي عبارتند از: اکميت سياسي اسلام، تحکيم ارزشهاي معنوي و اخلاقي، تامين استقلال اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي، رشد و توسعه و نهايتا" رفاه عمومي. دررابطه با محدوده دخالت حکومت در امور اقتصادي جامعه از يک طرف و قبول آزادي اقتصادي براي افراد از طرف ديگر، لازم به ذکر است که به طور کلي، افراد در امور اقتصادي خصوصي و شخصي خود آزادي عمل دارند، مگر ضرورت، دخالت حکومت را ايجاب نمايد که مواضع آن در فقه مشخص است. اما حکومت نيز در امور عامي که به منافع عموم افراد جامعه مربوط مي گردد، دخالت و نظارت مي نمايد که با استفاده از نصوص وارده در اين زمينه، به مواردي از دخالت معصوم( به عنوان حاکم اسلامي) در امور اقتصادي در اين تحقيق اشاره شده است. در رابطه با احکام حکومتي مي توان گفت، علاوه بر اينکه حکومت اسلامي مسوول اجراي احکام ثابت اقتصادي اسلام است، مسووليت مهمي در وضع و اجراي قوانين و مقررات منمطبق با شرايط و مقتضيات زمان دارد. اختيارات و عمل حکومت اسلامي در اين ارتباط ، نقش مهمي در برنامه ريزي اقتصادي دارا مي باشد.

درويش، مجيد  
دانشگاه امام صادق (ع)

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.