تبيين جايگاه بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي ايران (با تاکيد بر ديدگاهها و رهنمودهاي امام خميني ره)

شماره پايان نامه:122الف پديدآور: منظور علي‌آبادي، عليرضا عنوان: تبيين جايگاه بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي ايران (با تاکيد بر ديدگاهها و رهنمودهاي امام خميني ره) استاد(ان) راهنما:نورعلي نوري استاد(ان) مشاور: اسدالله فرزين‌وش، غلامرضا مصباحي دانشنامه:کارشناسي ارشد سال تحصيلي1372 دانشگاه: امام صادق (ع) دانشکده: معارف اسلامي و اقتصاد چکيده:هدف از اين تحقيق ، تبيين جايگاه بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي ايران با تاکيد بر ديدگاهها و رهنمودهاي امام خميني "ره" مي باشد. اين تحقيق که به روش کتابخانه اي انجام شده مشتمل بر سه فصل است : فصل اول به بررسي وظايف بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي، ويژگيهاي مشترک بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه و شرايط توسعه بخش کشاو رزي در کشورهاي در حال توسعه مي پردازد. فصل دوم به اهميت بخش کشاور زي در اقتصاد اسلامي و ويژگيهاي اقتصادي سياستهاي بخش کشاورزي در اقتصاد اسلامي مي پردازد. در فصل سوم مشخصه هاه و ويژگيهاي اصلي بخش کشاورزي در اقتصاد ايران و جايگاه بخش کشاور زي در اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (?? - ‎????) مورد بررسي قرار مي گيرد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد اهميت و نقش کشاورزي در توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به حدي است که بخش کشاورزي را ضرورتا" بايد محور توسعه اقتصادي تلقي نمود. اين انتخاب ، يعني محور بودن کشاورزي در توسعه اقتصادي، اختياري نبوده بلکه انتخابي است اساسي، حياتي و ضروري و اهم دلايل چنين انتخابي عبارتند از : ‎?- بررسي تاريخ تحولات اقتصادي کشورهاي توسعه يافته بيانگر اين موضوع است که در اين جوامع، اولين قدم رشد و توسعه اقتصادي در بخش کشاورزي برداشته شده است. ‎?- محور بودن بخش کشاورزي در حقيقت باعث استفاده بيشتر و بهينه از امکانات بالقوه و بالفعل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي خواهد شد. ‎?- تهيه و تامين محصولات غذايي کشاورزي براي جمعيت کشوري چون ايران يکي از مسائل اساس و استراتژيکي مي باشد ‎?- محور بودن بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي ايران به عنوان زمينه اي جهت توسعه مناطق روستائي کشور خواهد شد ‎?- محوريت بخش کشاورز در برنامه هاي توسعه اقتصادي موجب تغيير الگو و ساختار اقتصادي جانمعه از شکل خدماتي و مصرفي کنوني به صورت توليدي خواهد شد ‎?- تبعيت و پيروي از دستورات و رهنمدهاي ائمه معصومين (ع) و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) و قانون اساسي مبني بر اولويت و محوريت قراردادن بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي .

منظور علي‌آبادي، عليرضا  
دانشگاه امام صادق (ع)

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.