جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
«نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها (3)» سياسي / اقتصادي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها»(5) سياسي / اقتصادي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها»(4) سياسي / اقتصادي سياسي
نظرسنجي از مردم آبادان درباره حادثه متروپل سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره عملکرد مجلس شوراي اسلامي» (دوره يازدهم) سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها سياسي / اقتصادي سياسي
سنجش گسست نسلي در حوزه ارزش‌هاي ديني ايرانيان مذهبي دینی فرهنگی
نظرسنجي درباره روحانيون مذهبي دینی فرهنگی
بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن فرهنگ و اجتماعي اجتماعي
نظرسنجي از مردم درباره سرمايه اجتماعي فرهنگ و اجتماعي اجتماعي