جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره عملکرد 100 روزه دولت آقاي رئيسي سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره بازنمايي تصوير رهبري در تلويزيون سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره کابينه آقاي رئيسي سياسي سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي درباره رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات سياسي / انتخابات سياسي
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(18) انتخابات سياسي