نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي نگرش مردم در خصوص فرزندآوري

بررسي نگرش مردم در خصوص فرزندآوري 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1399/01/01
تاريخ پايان : 1399/01/01
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي