نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن

بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن 

تعداد آرا : 10000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/20
تاريخ پايان : 1401/02/20
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي