شهر :  
نام مناسبت : بازی محلی بش داش (یک قل دوقل )
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : تعداد بازیکنان 2 الی 8نفر
ابزار لازم 5 سنگ گرد کوچک ( از فندق کمی بزرگتر )
ابتدا با جفت و یا تک آمدن بازی را شروع می کنند ( یکی از بازیکن ها سنگ را در مشت می گیرد و دیگران به او زوج یا فرد می گویند هرکه درست بگو ید نفر اول برای شروع بازی است )این بازی چند مرحلا دارد .در مرحله اول سنگهارا بگونه ای روی زمین پخش می کنندو بعد یکی از سنگها را انتخاب کرده به طرف بالا پرتاب می کنند در حین سقوط سنگ سنهای دیگر را از روی زمین یکی یکی برمی دارند به همین ترتیب تاسنگها تمام شود در مراحل بعدی سنگها را دوتا دوتا و یا سه تا با هم و یک یکی برمی دارنددر مرحله چهارم چهار سنگ را باهم برمی دارند در مرحله پنجم یک سنگ را به هواانداخته و چهار سنگ را روی زمین می گذارند و بعد با آن یک سنگ چهار سنگ را برمی دارند به این مرحله تابک می گویند . مرحله بعدی مرحله قرتک است یک سنگ را به هوا پرت کرده بقیه سنگها که در مشت دست جمع شده است را با کشیدن انگشت سبابه به
زمین و سنگی که در حال سقوط است جمع می کنند . این بازی مراحل دیگری چون آبشار و تنور و و مرغ و تخم مرغ و خاک انداز و ... دارد و در انتها سنگها را به هوا پرتاب کرده و و بر رو ی پشت دست می گیرند هرچه تعداد سنگهای جمع شده بر روی پشت دست بیشتر باشد و بتوانند ان را بگیرد امتیاز بیشتری می آورد و برنده است . (مرحله پشت دست )
پژوهشگر : حامیه ذوقی
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.