نام و شهرت : احمد سواری دکتر سواری
تحصيلات :  دکترا
کتب :
تحقيقات : بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagitta feroxاز شاخه پیکانیان درد سواحل استان خوزستان (خلیج فارس)
زمينه فعاليت : علوم دریایی
سوابق کاري : تدریس در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و رئیس دانگشاه اروندان
خرمشهر
دانشگاه اروندان خرمشهر
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.