عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 قابليت هاي نمايشي قصه هاي تاريخي، مطالعه موردي قصه هاي سلاطين و حکمرانان ايران الهه عطاردی(اصلی)ارتباطات و رسانه - تاريخيقصه/قصه هاي ايراني/نمايش/افسانه تاريخ ايران1400
2 ساخت پرسشنامه اندازه گيري اعتماد به صدا و سيما مریم حسینی انجدانی(اصلی) - احمد عبدالملکی(ناظر)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1400
3 راه روشن؛ تحليل مضموني بيانات مقام معظم رهبري در سال 1398  سياسيبيانات/مقام معظم رهبري1399
4 زير و بم گفتگو با نامداران موسيقي نواحي ايران هوشنگ جاوید(اصلی)سايرموسيقي/فولکلور/موسيقي محلي1399
5 شاخص هاي مکتب سليماني محمد شهبازی سلطانی(اصلی)سياسيسليماني/مکتب1399
6 مورد پژوهي وکاربرد آن در رسانه مریم حسینی انجدانی(اصلی)ارتباطات و رسانهرسانه/مورد پژوهي1399
7 نيمرخ مخاطبان شبکه هاي ماهواره اي و شبکه هاي اجتماعي اشرف السادات فاضلی(اصلی)ارتباطات و رسانهماهواره/شبکه/شبکه هاي اجتماعي1399
8 ساخت پرسشنامه اندازه گيري رضايت از صدا وسيما شیدا مرادی(اصلی)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1399
9 شيوه اندازه گيري مخاطب صدا و سيما الهه شایسته رخ(اصلی)ارتباطات و رسانهمخاطبان/مخاطب راديو/مخاطب تلويزيون/اندازه گيري1399
10 کليشه هاي بين فرهنگي شهروندان ايران و عراق از يکديگر در زيارت اربعين عاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعياربعين/فرهنگي/ايران/عراق1399

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.