آخرین شماره فصلنامه سبک زندگی  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه سبک زندگی

شماره فصلنامه: 9,10
عنوان: مطالعات سبک زندگی
سال: 1393
فصل: پاییز و زمستان
صاحب امتیاز: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:  دکتر جعفر عبدالملکی
سردبیر: دکتر فاطمه عظیمی فرد
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر محمود احمد ی افزادی، دکتر سیّدجمال الدین اکبرزاده جهرمی،دکتر اکبر حبیب اللهی، دکتر فیروز رازنهان، حجت الاسلام دکتر محمّد کاویانی، دکتر حسین گودرزی، دکتر جعفر عبدالملکی ،دکتر بیژن عبدی ، دکتر محمّد فاضلی، حجت الاسلام دکتر محمّدسعید مهدوی کنی، زهراسادات میرمحمّد
مدیر داخلی: 
صفحه آرا:  زهرا سادات مرعشی


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.