آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
 
 
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 106  
فصل :تابستان
سال : 1400             دريافت فايل
شناسنامه...  
فهرست فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
طراحی الگوی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی
نویسنده:پروانه فرامرزیانی دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران،ایران
نویسنده:باقر انصاری دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
نویسنده:محمد سلطانی فر دکتری ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
نویسنده:افسانه مظفری دکتری ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای (با تمرکز بر شبکه های تلویزیونی)
نویسنده:اسحاق ریاحی دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:علی دیواندری دکتری مدیریت، استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:عبدالحسین کلانتری دکتری جامعه شناسی، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:سیدمحمود حسینی دکتری مدیریت، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مطالعه دریافت مخاطبان تهرانی از موسیقی «رادیو پیام» و «رادیو آوا»
نویسنده:اعظم راود راد دکتری جامعه‌شناسی، استاد گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:عبدالله بیچرانلو دکتری مدیریت رسانه، استادیار گروه ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسنده:فاطمه مهری‌خواه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جایگاه مؤلفه‌های ارتباطی حکمرانی خوب در بهبود امنیت اجتماعی (با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP))
نویسنده:علی دارابی دکتری علوم سیاسی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
مدل اعتماد به رسانه‌های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد
نویسنده:موسی آخش جان دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
نویسنده:حمید قاسمی دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحدتهران، تهران، ایران
نویسنده:محمد نیک روان دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
نویسنده:نازنین راسخ دکتری مدیریت ورزشی، استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحدتهران، تهران، ایران
ارزیابی عملکرد 720 درجه برنامه های ورزشی مراکز استانی
نویسنده:حسین صفدری دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی گلبهار، مشهد، ایران
نویسنده:حسین پیمانی زاد دکتری مدیریت ورزشی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
نویسنده:حسن فهیم دوین دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
نویسنده:محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
نفرت‌پراکنی جنسیتی آنلاین در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: زن‌ستیزی کاربران ایرانی شبکه‌ توییتر)
نویسنده:مسعود تقی‌آبادی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نویسنده:حمید تقی‌آبادی دکترای ادبیات فارسی، معاون شعبه بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه افغانستان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.