آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 108
عنوان: فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 108
سال انتشار: 1400
فصل انتشار: بهمن
ISSN:
صاحب امتیاز: سازمان صداوسیماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: دکتر علي طلوعي
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: دکتر علی دارابی
شورای علمی: دکتر علي‌اکبر فرهنگي استاد دانشگاه تهران (ارتباطات و مديريت)، دکتر علي رضائيان استاد دانشگاه شهيد بهشتي (مديريت رفتاري)، دکتر باقر ساروخاني استاد دانشگاه تهران (جامعه‌شناسي)، دکتر محمدرحيم عيوضي استاد دانشگاه شاهد تهران (جامعه‌شناسي سیاسی)، دکتر مرتضی کتبی استاد دانشگاه تهران (روان‌شناسی اجتماعی)، دکتر اسماعيل سعدي‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبايي (روان‌شناسي)، دکتر علی‌اصغر کیاء استاد دانشگاه علامه طباطبايي (علوم ارتباطات)، دکتر طاهر روشندل اربطانی استاد دانشگاه تهران (مدیریت رسانه)، دکتر محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر عبدالعلی علی‌عسکری دانشیار دانشگاه صداوسیما (مدیریت استراتژیک)، دکتر حسن خجسته باقرزاده دانشیار دانشگاه صداوسیما (مدیریت استراتژیک)، دکتر علي دارابي دانشیار دانشگاه صداوسيما (علوم سياسي)، دکتر حسام‌الدين آشنا دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) (فرهنگ و ارتباطات)، دکتر محمدحسن شيخ‌الاسلامي دانشیار دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه (روابط بين‌الملل)
مدیر داخلی: زهرا نوین
کارشناسان همکار:
ویراستار:
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی:
حروف نگار:
صفحه آرا: مجتبی مرادی نژاد
چاپ:
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.