آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه: 58
عنوان: پژوهش‌هاي ارتباطي
سال انتشار: 1388
فصل انتشار: تابستان
ISSN: 3963-1025
صاحب امتیاز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
مدیر مسئول: عليرضا پويا
جانشین مدیر مسئول :
سردبیر: اسماعيل سعدي‌پور
شورای علمی: دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر علي اکبر فرهنگي، دکتر يحيي کمالي پور، دکتر علي رضائيان، دکتر باقر ساروخاني، دکتر مهدي محسنيان راد، دکتر علي دلاور، دکتر يوسف کريمي، دکتر محمدرحيم عيوضي
مدیر داخلی: پرتو رضايان
کارشناسان همکار: دکتر علي دارابي، دکتر يونس شکرخواه،...
ویراستار: سيما زريسفي
نمونه خوان:
طرح جلد:
چکیده انگلیسی: مهدي روزدار
حروف نگار: فريبا يارمحمدي
صفحه آرا: فريبا يارمحمدي
چاپ: سروش
چکیده:

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.