آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 1
فصل :زمستان
سال : 1372
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مطالعه کیفی مخاطبان رسانه ها
نويسنده:خسرو رستمي
وقتی که غرب دیگر صادر نمی شود
نويسنده:مرتضي کتبي
تضادهایی در نقل اخبار سانحه هواپیمایی کره و ایران
نويسنده:فرشته جعفری
نقش انحصارات تبلیغاتی بین المللی در شکل گیری تحولات جهان سوم
نويسنده:هرمز مهرداد
پیام و تغییر نگرش
نويسنده:مهدی سلیلی
صفای باطن
نويسنده:مهدی ثریا
تحلیلی از نتایج دو تحقیق انجام شده درباره فیلم (زهر هوس) /گزارش تحقيق
مقایسه بین الملی سیاستهای رسانه ای
نويسنده:علی رستمی
نظریه ارتباطات
نويسنده:منصور رهبری
مقدمه ای بر روش تحقیق در تعلیم وتربیت
نويسنده:وازگن سرکیسیان
نويسنده:مینو نیکو
نگاهی به مراکز تحقیق و توسعه در ایران
نويسنده:حسین ایمانی جاجرمی
آموزش از رادیو چرا وچگونه ؟
نويسنده:مرتضی مهدویان
مفهوم نابسامانی از دیدگاه امیل دورکیم
نويسنده:محمد علی هرمزی زاده
جنگ کویت
نويسنده:عظیم عبادپور

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.