آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 11
فصل :بهار
سال : 1376
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سر دبیر
متن تلویزیونی ومخاطب غیر منفعل
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
انگیزش ، پاداش و ارتباطات
نويسنده:علی اکبر فرهنگی
پدیدار شناسی مخاطب
برنامه های خبری وشیوه های ارائه آن
نويسنده:اکبر صادقی
ارتباطات و انواع آن
تلویزیون وانتظارات تماشاگران
نويسنده:مینو بهتاش
فن آوریهای جدید ارتباطی ، نسل دوم در ارتباطات راه دور
نويسنده:سعید آذری
نظریه هایی چند درباره ارتباطات
نويسنده:مجتبی مقصودی
رویکرد استفاده و رضامندی از رسانه ها
نويسنده:وازگن سرکیسیان
نويسنده:مینو نیکو
نويسنده:ايما سعيديان
بحث هایی درباره رسانه ای غول آسا
نويسنده:فرهاد رادپور
تلویزیون و خانواده
نويسنده:محمد گذرآبادي
اثرات تلویزیون بر شکل گیری رفتارهای اجتماعی جوانان / واحد نشریه

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.