آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 4
فصل :زمستان
سال : 1373
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سردبیر
مخاطب در تعاملات عصر نو میزگرد نشریه پژوهش و سنجش درباره مخاطب
رسانه های همگانی و ایجاد انگیزه برای توسعه واحد تحقیقات مرکز
رشد و کاهش تحقیق در انتشار اخبار ، 1985-1945
نويسنده:مهر سیما فلسفی
ارتباط ، تکنولوژی و توسعه - شماره 101 نشريه يونسکو 1990
نويسنده:قاسم نتاج
رابطه متقابل رسانه و پیامگیر
نويسنده:تقی آزاد ارمکی
شیوه های اندازه گیری محبوبیت برنامه های رادیو و تلویزیون در آمریکا
نويسنده: ظهوری
تلویزیون ، فزاینده علاقه کودکان به ادبیات
نويسنده:ابراهیم حقیقی
نويسنده:اعظم پنابادی
انطباق و همخوانی با شرایط ، رمز موفقیت برنامه های تلویزیونی
نويسنده:عزت اله نادری
ارزیابی عملکرد تلویزیون ، واقعه گرایانه یا تخیلی
نويسنده:محمود حقیقت کاشانی
مک لوهان رسانه سرد ، رسانه گرم
نويسنده:سعید آذری
سازمانهای نظر سنجی در آمریکا
وسایل ارتباط جمعی، مشارکت وتوسعه
نويسنده:محمد تقی احمدیان
تحقیقات در خدمت برنامه سازی تلویزیونی
کودک ، نوجوان و تلویزیون موضوع یک گزارش واحدسنجش
نويسنده:ابراهيم حقيقي
نويسنده:ناهيد کاتبي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.