آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 5
فصل :
سال : 1374
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن سردبیر
جایگاه مخاطب در فرایند ارتباطات میزگرد نشریه پژوهش و سنجش درباره مخاطب
کارکرد صداو سیما ؛عرصه چالشها
نويسنده:علی لاریجانی
دیدگاههای جامعه شناختی در آینده نگری
نويسنده:تقی آزاد
رسانه های جمعی و نقش آنها در ساختار اجتماعی واقعیت
نويسنده:علی اکبر فرهنگی
اصول ثابت توسعه اصولی گریز ناپذیر
نويسنده:محمود سریع القلم
انتظارات مردم و سیاستگذاری تولیدو پخش برنامه
نويسنده:سعادت شیخ
تاملی در شناخت و کارکرد اجتماعی رسانه ها
نويسنده:هادی خانیکی دکترای علوم ارتباطات دانشيار دانشگاه علامه طباطبایی
وسایل ارتباط جمعی دو سویه - تکنولوژی ارتباطی قرن بیست و یکم
نويسنده:محمد تقی احمدیان
نظام برنامه ریزی تولید تلویزیونی برای کودکان در ژاپن
تحولات اجتماعی و آرزوهای شغلی / واحد سنجش افکار/
وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ در جامعه هند تضاد یا همکاری
نويسنده:علي رستمي
تبلیغات و قدرت
نويسنده:سعید آذری
اخبار ، رادیو ، اصول و ارزشهای خبری
نويسنده:شهلا هاشمی نژاد
نويسنده:شایسته محتشمی
نگاهی اجمالی به روش شناسی شیوه های بررسی مخاطب
نويسنده:مینو نیکو

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.