آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 51
فصل :پائيز
سال : 1386
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
سخن نخست
نظارت والدين بر استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه‌هاي تصويري
نويسنده:فاطمه جوادي پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:بنفشه اقبالي كارشناس جامعه‌شناسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما.
مقايسة نقش و منزلت زنان و مردان در سريال‌هاي تلويزيوني
نويسنده:طاهره ميرساردو دکتراي جامعه‌شناسي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
نويسنده:مستوره صداقت دانشجوي دکتراي روان‌شناسي شخصيت دانشگاه دولتي باکو
روش‌هاي تشويق و تنبيه کودکان و نوجوانان در سريال‌هاي خانوادگي تلويزيون
نويسنده:فريبا مرادي عباس‌آبادي كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مربي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده علوم انساني واحد ورامين
اثرات تلويزيون بر كودكان
نويسنده:مليحه سپاسگرشهري كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
تحليل محتواي سريال‌هاي تلويزيوني ايراني از نظر روش‌هاي تربيتي
نويسنده:دكتر اسماعيل سعدي‌پور (بيابانگرد) دكتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکدة روان‌شناسي
نويسنده:دكتر احمد علي‌پور دكتراي روان‌شناسي دانشيار دانشگاه پيام نور
بررسي نمايش خانواده در سريال‌هاي ايراني
نويسنده:منيژه پورنوروز پژوهشگر مركز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:دكتر محمدحسين الياسي دکتراي روان‌شناسي استاديار دانشگاه امام حسين (ع)
نويسنده:غلامرضا محمدي‌مهر کارشناس ارشد علوم‌سياسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
كودكان، والدين و آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيون
نويسنده:دکتر مريم حسيني انجداني دكتراي روان‌شناسي عمومي پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.