آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 62
فصل :تابستان
سال : 1389
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نقش رسانه‌هاي جمعي در اصلاح الگوي مصرف
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات
رسانه، هويت و الگوي مصرف: رويکرد نظري
نويسنده:محمدحسن شيخ الاسلامي دکترا عضو هيئت علمي دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه دانشکده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
نويسنده:محسن عسگريان دانشجوي کارشناسي ارشد دانشجو
رسانه ملي و شکل‌دهي به الگوي بهينه مصرف شهروندان در مسائل شهري: اتخاذ يک مدل نظري
نويسنده:علي حاجي محمدي کارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه دانشگاه تهران
راهبردهاي برنامه‌سازی برای اصلاح الگوي مصرف (با تكيه بر مباني حقوقي و ديني)
نويسنده:محسن اسماعيلي دکتراي حقوق خصوصي استاديار و رئيس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تجاري تلویزیونی در ایران
نويسنده:حميد عبداللهيان دکتراي علوم ارتباطات دانشيار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
نويسنده:حسين حسني دانشجوي دکتراي ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
رسانه ملي و الگوي بهينه مصرف در ايران
نويسنده:جعفر عبدالملکي کارشناس ارشد جامعه‌شناسي مديرکل پژوهش شهرستان‌ها و خارج از کشور مرکز تحقيقات صداوسيما
نويسنده:سيدمهدي آقاپور دکتراي علوم اجتماعي استاديار دانشگاه تهران و پژوهشگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي
نگاهي به کتاب «مصرف رسانه‌اي و تعامل عمومي: فراسوي انگاره توجه»
نويسنده:نيک کالدري
نويسنده:سونيا لوينگستون
نويسنده:تيم مارخام
مترجم:عسگر قهرمان‌پور کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل مسئول دفتر تحقيقات و ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.