آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 65
فصل :بهار
سال : 1390
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
مفهوم‌سازی خط‌مشی‌گذاری رسانه‌ای: شناسایی مؤلفه‌ها، فرایند و حوزه عمل
نويسنده:داتیس خواجه‌ئيان دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
مدیریت استراتژیک رسانه و ارائه مدل مفهومی جدید(ملاحظاتی بر کاربست مدل‌های مرسوم در سازمان‌های رسانه‌ای)
نويسنده:دکتر عبدالعلي علي‌عسگري دکتراي مهندسي صنايع استاديار دانشکده صداوسيما، معاون توسعه و فناوري سازمان صداوسيما سازمان صداوسيما
نويسنده:سيد اميرحسين مکبري دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشگاه تهران
الگوي مديريت منظومه‌اي رسانه‌ها بر اساس کارکردهاي آرماني آنها در تراز جامعه دانايي
نويسنده:دکتر حسن خجسته دكتراي مديريت استراتژيك
نويسنده:دکتر محمد صادق ضيائي دکتراي مديريت دولتي دانشيار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
نويسنده:دکتر طاهر روشندل اربطاني دکتراي مديريت رسانه استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
نويسنده:دکتر حسين مستقيمي دکتراي مديريت رسانه
طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در رسانه ملی
نويسنده:دکتر سید مرتضی موسویان دکتراي مديريت استراتژيک ، قائم‌مقام معاونت آموزش و پژوهش سازمان صداوسيما، عضو هیئت علمی دانشکده صداوسیما
طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملي مورد مطالعه (شبكه خبر سيما)
نويسنده:دكتر علي رضائيان دکتراي مديريت رفتاري استاد دانشگاه شهيد بهشتي
نويسنده:دکتر عباسعلي حاج کريمي دکتراي مديريت منابع انساني دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
نويسنده:دکتر عادل آذر دکتراي مديريت صنعتي استاد دانشگاه تربيت مدرس
نويسنده:حامد دهقانان دانشجوي دكتراي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
نقش رسانه‌هاي جمعي (بويژه رسانه ملي) در پشتيباني از راهبردهاي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران
نويسنده:عليرضا پويا دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.