آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 69
فصل :بهار
سال : 1391
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نقش تلويزيون در همگاني شدن فوتبال در ايران
نويسنده:محمد خاني ملکوه پژوهشگر مرکز تحقيقات صدا و سيما
نويسنده:علي عنايتي شبکلائي کارشناس ارشد علوم سياسي پژوهشگر مرکز تحقيقات صدا و سيما
رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی
نويسنده:مجتبی ظریفی دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشجو ‌دانشگاه علامه طباطبايي
نويسنده:کريم داودي دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشجو ‌دانشگاه علامه طباطبايي
رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور
نويسنده:دکتر مجتبی امیری دکتراي مديريت استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران
نويسنده:شهرزاد نیری دانشجوي دکتراي مديريت رسانه دانشجو دانشگاه تهران
نويسنده:مرجان صفاری دانشجوي دکتراي مديريت ورزش دانشجو دانشگاه تربيت مدرس
نويسنده:فاطمه دلبری راغب کارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران
بررسی ساختار واژگانی مصاحبه‌های مربیان فوتبال لیگ برتر ایران پس از مسابقه
نويسنده:کامران کامران تیموری کارشناس ارشد زبان‌شناسي همگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
نويسنده:دکتر شهرام مدرس خیابانی دکتراي زبان‌شناسي همگاني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
شناسایی دیدگاه اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه ها در خصوص رویکرد رسانه ها به ورزش
نويسنده:محمد صادق افروزه دانشجوي دکتراي مديريت ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران
نويسنده:دکتر مهرزاد حمیدی دانشيار دانشگاه تهران
نويسنده:دکتر علیرضا الهی استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران
نويسنده:خدیجه جوان بخت کارشناس تربيت بدني
مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رادیو،تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران
نويسنده:مريم مهدويان مشهدي کارشناس ارشد مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشگاه گيلان
نويسنده:دکتر مهرعلي همتي‌نژاد دکتراي مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشيار دانشگاه گيلان
نويسنده:دکتر عبدالحميد احمدي دکتراي فيزيولوژي ورزشي دانشيار جهاد دانشگاهي
نويسنده:دکتر محمد احساني دکتراي مديريت و برنامه‌ريزي ورزشي دانشيار دانشگاه مدرس
تحلیل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان
نويسنده:عبدا... کرمی کارشناس ارشد تربیت بدنی
نويسنده:دکتر حمید قاسمی دکترا استادیار مرکز تحقيقات علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
نويسنده:دکتر داود نعمتی انارکی دکترا استادیار گروه ارتباطات دانشکده صدا وسیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.