آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 79
فصل :پاییز
سال : 1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
نقش رسانه ملّي در رفتار انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان
نویسنده:زهرا سادات کشاورز کارشناسي ارشد شيعه شناسي دانشگاه اصفهان
نویسنده:علي رباني خوراسگاني دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
نویسنده:بهجت يزدخواستي دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه اصفهان
بررسي رابطه مصرف رسانه‌ای و آگاهي سیاسي در میان دانشجويان دانشگاه اصفهان
نویسنده:حسین هرسیج دکتراي علوم سياسي دانشيار دانشگاه اصفهان
نویسنده:سید مرتضي نوعي باغبان دکتراي علوم سياسي دانشجو دانشگاه اصفهان
نویسنده:زهرا صادقي نقدعلي دکتراي علوم سياسي دانشجوي دانشگاه اصفهان
تأملي جامعه شناختي بر وضعیت فعلي تعامل فرد و خانواده در جامعه ايران (مطالعه موردی: تصوير فرد و خانواده در مجموعه شیدايي)
نویسنده:جمال محمدی دکتراي جامعه شناسي دانشيار دانشگاه کردستان
نویسنده:يوسف پاکدامن کارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي
نویسنده:مريم کريمي کارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه کردستان
اثرگذاری تبلیغات تلويزيوني با جاذبه پیام طنز و ترس بر نگرش جوانان نسبت به رعايت قوانین رانندگي
نویسنده:زهرا کبیری کارشناسي ارشد تبليغات و بازاريابي دانشگاه صداوسيما
نویسنده:محمدعلي حکیم آرا دکتراي روان شناسي رسانه استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملي در ديپلماسي رسانه ای با تأکید بر شبکه های العالم و پرس تي وی
نویسنده:سید نصراله ساداتي دانشجوي دکتراي مديريت رسانه، دانشگاه تهران پژوهشگر مرکز تحقيقات صداوسيما
رابطه مصرف رسانه ای با هويت اجتماعي و سبک زندگي نوين در بین جوانان شهر تبريز
نویسنده:صمد عدلي پور دکتراي جامعه‌شناسي دانشجو دانشگاه تبريز
نویسنده:حمید سلیماني کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد همدان
نویسنده:اقبال مفاخری کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه تبريز
مخاطب و قراردادهای استفاده از متن رسانه ای: مطالعه مقايسه ای فیلم و بازی های رايانه ای به مثابه دو ژانر در متون رسانه ای
نویسنده:آرين طاهری کارشناسي ارشد تحقي در ارتباطات دانشگاه صداوسيما
نویسنده:کمیل سوهاني کارشناسي ارشد مديريت رسانه دانشگاه صداوسيما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.