آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 88
فصل :زمستان
سال : 1395
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
ظرفیت‌ها و چالش‌های ژانر گفتگوی تلویزیونی در سازمان صداوسیما
نویسنده:سیدحسن آذری دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران
مبادله پیام با نگاهی به رویکرد قرآنی
نویسنده:علیرضا پویا دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم قم
مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران
نویسنده:احمد عبدالملکي دانشجوي دکترای جامعه‌شناسي دانشگاه پیام نور تهران
نویسنده: امیر ملکی دکترای جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
نویسنده:محمدجواد زاهدی مازندرانی دکترای جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
نویسنده:اسماعیل علی‌اکبری دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
ساخت و هنجاریابی آزمون سواد رسانه‌ای جوانان شهر تهران
نویسنده:محمدرضا قربانی کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
نویسنده:بهشته نیوشا دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
نویسنده:فاطمه شاطریان دکترای روان‌شناسی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ساوه
درآمدی بر مخاطب‌شناسی تلویزیون با روش فراترکیب پژوهش‌های دانشگاهی
نویسنده:وحید خاشعی دکترای مدیریت استراتژیک استاديار دانشگاه علامه طباطبایي
نویسنده:سید‌مهدی میرحاجی : کارشناس ارشد مديريت رسانه دانشگاه علامه طباطبایي
تأثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری
نویسنده:علیرضا بخشی‌زاده دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نویسنده:اسداله کردنائیج دکترای مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
نویسنده:سید‌حمید خداداد حسینی دکترای مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
نویسنده:پرویز احمدی دکترای مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
تحلیل محتوای اخبار پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های آنلاین کشور از بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون با نگاهی ویژه به ورزش بانوان
نویسنده:محمد سلطان حسینی دکترای مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه اصفهان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.