آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی 93
فصل :بهار
سال : 1397
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست
آسیب شناسی و ارائه ویژگی های نظام پیشنهادهای سازمان صداوسیما
نویسنده:عبدالعلی علی عسکری دکترای مهندسی صنایع دانشیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:سیاوش صلواتیان دکترای مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:مجتبی خواجه رحیمی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
طراحی الگوی تسهیل‌گرهای همگرایی فناورانه در ساختار معاونت فنی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:طاهر روشندل اربطانی دکترای مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران
نویسنده:سمیه لبافی دکترای مدیریت رسانه مدرس دانشگاه تهران
نویسنده: مجید امینی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
عوامل مؤثر در پذیرش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق خبر و نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه‌های تلویزیونی خبری از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما
نویسنده:مرتضی شمس کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:احد عسگری کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:علی‌ا‌صغر کیا دکترای علوم ارتباطات استاد دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده: اردشیر زابلی‌زاده دکترای علوم ارتباطات استادیار دانشگاه صداوسیما
آسیب‌شناسی راهبرد سیمای آذری شبکه جهانی سحر
نویسنده:علی‌ا‌کبر رزمجو دکترای روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه صداوسیما
نویسنده:مجتبی نریمانی کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیما
تعیین شاخص‌های سواد تبلیغاتی مدیران رسانه‌های دیداری ایران
نویسنده:نسترن پاشنک دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:سیدجمال‌ا‌لدین طبیبی دکترای برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌عالی استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
نویسنده:علی‌اکبر فرهنگی دکترای ارتباطات و مدیریت استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
بررسی عنوان‌های خبری 30:20 از دیدگاه بلاغی
نویسنده: زینب افضلی دکترای زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
نویسنده:فاطمه احمدی‌نسب دکترای زبان‌شناسی همگانی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
طراحی مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی ویژه ستاره های تلویزیونی
نویسنده:میکائیل دیانی کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
نویسنده:محمد افکانه دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:سارا مسعودی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.