آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
الگوی مفهومی نظام رسانه‌ای در اندیشه امام و رهبری

الگوی مفهومی نظام رسانه‌ای در اندیشه امام و رهبری

تحولات اخیر در حوزه رسانه، حیطه عمل دولت‌ها را به چالش کشیده و حاکمیت‌ها را ناچار به اتخاذ تدابیری کرده است تا افکار عمومی کشور خود را مدیریت کنند. در ایران نیز یکی از مضامین اصلی که در خصوص وضعیت جاری رسانه‌ها در بین صاحبنظران مطرح است، غفلت سیاستگذاران از اهمیت تغییراتی است که در حوزه رسانه رخ داده است. جامعه رسانه‌ای کشور از نبود چارچوب کلانی که نقش تمامی بازیگران و حدود و ثغور فعالیت آنان را پوشش دهد، رنج می‌برد و به طراحی و ایجاد نظام جامع و کارآمدی که اجزای مختلف نظام سیاسی، حرف‌ه­ای و اداری را تحت پوشش دهد، نیاز دارد. در این میان، جمهوری اسلامی به دلیل ابتنا بر مبانی اسلام که در افکار و دیدگاه‌های رهبران آن متجلی است، نظام رسانه‌ای خاص خود را می‌­‌‌طلبد. پژوهش حاضر، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، بر اساس مدل چهاروجهی، ذیل ابعاد معنایی، محتوایی، ساختاری و زمینه‌­ای، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظام رسانه‌ای برگرفته از مبانی فکری رهبران انقلاب اسلامی را در قالب الگوی مفهومی ارائه داده است.
کلید واژه:رسانه، نظام رسانه‌ای، الگوی مفهومی، رهبران انقلاب اسلامی

تحولات اخیر در حوزه رسانه، حیطه عمل دولت‌ها را به چالش کشیده و حاکمیت‌ها را ناچار به اتخاذ تدابیری کرده است تا افکار عمومی کشور خود را مدیریت کنند. در ایران نیز یکی از مضامین اصلی که در خصوص وضعیت جاری رسانه‌ها در بین صاحبنظران مطرح است، غفلت سیاستگذاران از اهمیت تغییراتی است که در حوزه رسانه رخ داده است. جامعه رسانه‌ای کشور از نبود چارچوب کلانی که نقش تمامی بازیگران و حدود و ثغور فعالیت آنان را پوشش دهد، رنج می‌برد و به طراحی و ایجاد نظام جامع و کارآمدی که اجزای مختلف نظام سیاسی، حرف‌ه­ای و اداری را تحت پوشش دهد، نیاز دارد. در این میان، جمهوری اسلامی به دلیل ابتنا بر مبانی اسلام که در افکار و دیدگاه‌های رهبران آن متجلی است، نظام رسانه‌ای خاص خود را می‌­‌‌طلبد. پژوهش حاضر، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، بر اساس مدل چهاروجهی، ذیل ابعاد معنایی، محتوایی، ساختاری و زمینه‌­ای، مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظام رسانه‌ای برگرفته از مبانی فکری رهبران انقلاب اسلامی را در قالب الگوی مفهومی ارائه داده است. رسانه، نظام رسانه‌ای، الگوی مفهومی، رهبران انقلاب اسلامی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.