آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سخن نخست

سخن نخست

امروزه وسايل ارتباط جمعي، بويژه تلويزيون، بر همه وجوه زندگي انسان سايه افکنده است. اين وسايل از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر شيوه و سبک زندگي فردي و گروهي هستند. دو نهاد مهم «خانواده» و «رسانه» داراي وظايف خاص و تعريف شده‌اي هستند، اما رابطة بين اين دو نهاد به نوبة خود از اهميت شايان توجهي برخوردار است. تلويزيون به عنوان يکي از مهم‌ترين وسايل ارتباط جمعي، همچون يکي از اعضاي خانواده بر آن تأثير گذارده و ساخت آن را متحول مي‌سازد. زندگي خانوادگي آن چنان که در تلويزيون نمايش داده مي‌شود، بر ديدگاه‌هاي کودکان دربارة زندگي خانوادگي در عالم واقع و دريافت‌هايشان از انگاره‌هاي زناشويي و سازگاري و ناسازگاري خانوادگي تأثير مي‌گذارد.


نظر به اهميت و جايگاه رفيع خانواده، بويژه در جامعه ايران و نقشي که در تربيت فرزندان و انتقال هنجارها و ارزش‌ها به نسل بعد ايفا مي‌کند و با توجه به اثرات تکاملي، فراگير و عميقي که رسانه‌ها، بويژه تلويزيون بر ساختار و روابط اعضاي خانواده دارند، هيئت تحريريه فصلنامه «پژوهش و سنجش» پرداختن به موضوع «رسانه و خانواده» را واجد اولويت تشخيص داد و نظر به اهميت موضوع و استقبال درخور توجه اصحاب رسانه از آن دست‌اندرکاران فصلنامه بر آن شدند دو شماره را به اين موضوع اختصاص دهند. از همه انديشمندان و پژوهشگران حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و ارتباطات که ما را در تهيه و تدارک اين شماره ياري کردند صميمانه سپاسگزاريم.
کلید واژه:

امروزه وسايل ارتباط جمعي، بويژه تلويزيون، بر همه وجوه زندگي انسان سايه افکنده است. اين وسايل از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر شيوه و سبک زندگي فردي و گروهي هستند. دو نهاد مهم «خانواده» و «رسانه» داراي وظايف خاص و تعريف شده‌اي هستند، اما رابطة بين اين دو نهاد به نوبة خود از اهميت شايان توجهي برخوردار است. تلويزيون به عنوان يکي از مهم‌ترين وسايل ارتباط جمعي، همچون يکي از اعضاي خانواده بر آن تأثير گذارده و ساخت آن را متحول مي‌سازد. زندگي خانوادگي آن چنان که در تلويزيون نمايش داده مي‌شود، بر ديدگاه‌هاي کودکان دربارة زندگي خانوادگي در عالم واقع و دريافت‌هايشان از انگاره‌هاي زناشويي و سازگاري و ناسازگاري خانوادگي تأثير مي‌گذارد. نظر به اهميت و جايگاه رفيع خانواده، بويژه در جامعه ايران و نقشي که در تربيت فرزندان و انتقال هنجارها و ارزش‌ها به نسل بعد ايفا مي‌کند و با توجه به اثرات تکاملي، فراگير و عميقي که رسانه‌ها، بويژه تلويزيون بر ساختار و روابط اعضاي خانواده دارند، هيئت تحريريه فصلنامه «پژوهش و سنجش» پرداختن به موضوع «رسانه و خانواده» را واجد اولويت تشخيص داد و نظر به اهميت موضوع و استقبال درخور توجه اصحاب رسانه از آن دست‌اندرکاران فصلنامه بر آن شدند دو شماره را به اين موضوع اختصاص دهند. از همه انديشمندان و پژوهشگران حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و ارتباطات که ما را در تهيه و تدارک اين شماره ياري کردند صميمانه سپاسگزاريم.

607

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.