آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي جامعه‌شناختي نقش رسانه‌هاي جمعي در جامعه‌پذيري زيست‌محيطي نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردي سيماي جمهوري اسلامي ايران)

بررسي جامعه‌شناختي نقش رسانه‌هاي جمعي در جامعه‌پذيري زيست‌محيطي نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردي سيماي جمهوري اسلامي ايران)

جامعه‌پذيري زيست‌محيطي يکي از موضوعات جديد و جذاب در حوزه مطالعات جامعه‌شناسي و به اين معناست که نهادها و عوامل اجتماعي کردن و جامعه‌پذيري در جامعه، از قبيل خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و... تا چه ميزان مي‌توانند بر روي نگرش، جهان‌بيني و در نهايت رفتار مردم تأثير بگذارند و ارزش‌هاي محيط‌زيستي را دروني سازند. در اين ميان، تلويزيون به دليل بهره‌مندي از مؤلفه‌هاي اثربخش تصويري و هنري و از طرفي به دليل فراگيري آن، نقش بسيار مهمي در نهادينه کردن ارزش‌هاي زيست‌محيطي در بين مخاطبان بويژه کودکان و نوجوانان دارد. مقاله حاضر درصدد است جايگاه تلويزيون در جامعه‌پذيري زيست‌محيطي نوجوانان شهر تهران را بررسي کند. از اين رو، با 600 نفر از نوجوانان دانش‌آموز در مناطق 22گانه شهر تهران به روش پيمايش و ابزار پرسشنامه مصاحبه شد. نتايج نشان مي‌دهد، هرچند بيش از 80 درصد نوجوانان تهراني از تلويزيون استفاده مي‌کنند و سهم تلويزيون بيش از ساير عوامل و سازوکار‌هاي جامعه‌پذيري در تغيير نگرش نوجوانان است، براي تأثيرگذاري بيشتر تلويزيون در جامعه‌پذيري کامل‌تر نوجوانان بايد به راهکارهاي ديگري انديشيد.کلید واژه:جامعه‌پذيري، نگرش زيست‌محيطي، نگرش نوين زيست‌محيطي (NEP)، رسانه‌هاي جمعي

جامعه‌پذيري زيست‌محيطي يکي از موضوعات جديد و جذاب در حوزه مطالعات جامعه‌شناسي و به اين معناست که نهادها و عوامل اجتماعي کردن و جامعه‌پذيري در جامعه، از قبيل خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و... تا چه ميزان مي‌توانند بر روي نگرش، جهان‌بيني و در نهايت رفتار مردم تأثير بگذارند و ارزش‌هاي محيط‌زيستي را دروني سازند. در اين ميان، تلويزيون به دليل بهره‌مندي از مؤلفه‌هاي اثربخش تصويري و هنري و از طرفي به دليل فراگيري آن، نقش بسيار مهمي در نهادينه کردن ارزش‌هاي زيست‌محيطي در بين مخاطبان بويژه کودکان و نوجوانان دارد. مقاله حاضر درصدد است جايگاه تلويزيون در جامعه‌پذيري زيست‌محيطي نوجوانان شهر تهران را بررسي کند. از اين رو، با 600 نفر از نوجوانان دانش‌آموز در مناطق 22گانه شهر تهران به روش پيمايش و ابزار پرسشنامه مصاحبه شد. نتايج نشان مي‌دهد، هرچند بيش از 80 درصد نوجوانان تهراني از تلويزيون استفاده مي‌کنند و سهم تلويزيون بيش از ساير عوامل و سازوکار‌هاي جامعه‌پذيري در تغيير نگرش نوجوانان است، براي تأثيرگذاري بيشتر تلويزيون در جامعه‌پذيري کامل‌تر نوجوانان بايد به راهکارهاي ديگري انديشيد. جامعه‌پذيري، نگرش زيست‌محيطي، نگرش نوين زيست‌محيطي (NEP)، رسانه‌هاي جمعي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.