آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه‌ها در رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران

نقش رسانه‌ها در رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران

پژوهش حاضر، به بررسي نقش رسانه‌ها (تلويزيون، رايانه، کتاب‌ها و مجلات غيردرسي و ماهواره) در رشد هويت ملي نوجوانان پرداخته است. به اين منظور، 440 نفر از نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر تهران، به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي سنجش هويت ملي، شناخت علايم و نمادهاي ملي، ميزان استفاده از رسانه‌ها و ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي، پرسشنامه‌اي محقق‌ساخته به کار گرفته شد و داده‌هاي پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري آزمون t، همبستگي اسپيرمن، تحليل عاملي اکتشافي و رگرسيون چند‌متغيره مورد پردازش قرار گرفت. نتايج نشان داد ميزان استفاده از راديو‌ـ‌ تلويزيون و رايانه، رشد هويت ملي و شناخت علايم و نمادهاي ملي را پيش‌بيني مي‌کند. استفاده از کتاب‌ها و مجلات غيردرسي و پايگاه اجتماعي‌ـ اقتصادي، نيز پيش‌بيني‌کننده ميزان شناخت علايم و نمادهاي ملي هستند.

واژگان کليدي: رسانه‌ها، رشد، علايم، نمادها، نوجوانان، هويت ملي
کلید واژه:

پژوهش حاضر، به بررسي نقش رسانه‌ها (تلويزيون، رايانه، کتاب‌ها و مجلات غيردرسي و ماهواره) در رشد هويت ملي نوجوانان پرداخته است. به اين منظور، 440 نفر از نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر تهران، به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي سنجش هويت ملي، شناخت علايم و نمادهاي ملي، ميزان استفاده از رسانه‌ها و ويژگي‌هاي فردي و خانوادگي، پرسشنامه‌اي محقق‌ساخته به کار گرفته شد و داده‌هاي پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري آزمون t، همبستگي اسپيرمن، تحليل عاملي اکتشافي و رگرسيون چند‌متغيره مورد پردازش قرار گرفت. نتايج نشان داد ميزان استفاده از راديو‌ـ‌ تلويزيون و رايانه، رشد هويت ملي و شناخت علايم و نمادهاي ملي را پيش‌بيني مي‌کند. استفاده از کتاب‌ها و مجلات غيردرسي و پايگاه اجتماعي‌ـ اقتصادي، نيز پيش‌بيني‌کننده ميزان شناخت علايم و نمادهاي ملي هستند. واژگان کليدي: رسانه‌ها، رشد، علايم، نمادها، نوجوانان، هويت ملي

1023

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.