آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نظریه فطرت نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی

نظریه فطرت نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی

نظريه‌ها اركان اساسي علوم را تشكيل می‌دهند؛ چراکه بیشتر تفسيرها و تحليل‌ها از پديده‌هاي طبيعي و اجتماعي، در قالب نظريه¬ها صورت می‌گیرند. پژوهش حاضر با توجه به نقش نظریه در علوم، درصدد است تا با توجه به ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که انقلابی برگرفته از مکتب اسلام و اندیشه‌های دینی امام خمینی (ره) است، ضمن بیان ضرورت‌های نظریه‌پردازی بومی برای رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی را پیشنهاد کند. از آنجا که نظریه فطرت، پایه و اساس مکتب اسلام، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) است؛


به همین دلیل در این پژوهش ابعاد نظریه فطرت برای رسانه طراز انقلاب اسلامی تبیین شده است. از این رو، با بهره‌گیری از دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد فطرت، به نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی و در سطحی عام‌تر نظریه رسانه اسلامی می‌رسیم؛ نظریه‌ای که پشتوانه فلسفی آن با توجه به اندیشه‌های امام خمینی (ره) حکمت متعالیه، پشتوانه فقهی آن اصول فقه و هدف نهایی آن


قرب الهی است.


کلید واژه: نظریه فطرت، انقلاب اسلامی، رسانه، دیدگاه امام خمینی (ره)، صداوسیما

نظريه‌ها اركان اساسي علوم را تشكيل می‌دهند؛ چراکه بیشتر تفسيرها و تحليل‌ها از پديده‌هاي طبيعي و اجتماعي، در قالب نظريه¬ها صورت می‌گیرند. پژوهش حاضر با توجه به نقش نظریه در علوم، درصدد است تا با توجه به ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که انقلابی برگرفته از مکتب اسلام و اندیشه‌های دینی امام خمینی (ره) است، ضمن بیان ضرورت‌های نظریه‌پردازی بومی برای رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی را پیشنهاد کند. از آنجا که نظریه فطرت، پایه و اساس مکتب اسلام، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) است؛ به همین دلیل در این پژوهش ابعاد نظریه فطرت برای رسانه طراز انقلاب اسلامی تبیین شده است. از این رو، با بهره‌گیری از دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد فطرت، به نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی و در سطحی عام‌تر نظریه رسانه اسلامی می‌رسیم؛ نظریه‌ای که پشتوانه فلسفی آن با توجه به اندیشه‌های امام خمینی (ره) حکمت متعالیه، پشتوانه فقهی آن اصول فقه و هدف نهایی آن قرب الهی است. نظریه فطرت، انقلاب اسلامی، رسانه، دیدگاه امام خمینی (ره)، صداوسیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.