آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارتقای سواد کشاورزی مبتنی بر عملکرد رسانه‌ها در شرایط خشکسالی و کم آبی در شهر اصفهان (مورد مطالعه: رسانه‌های ترویجی)

ارتقای سواد کشاورزی مبتنی بر عملکرد رسانه‌ها در شرایط خشکسالی و کم آبی در شهر اصفهان (مورد مطالعه: رسانه‌های ترویجی)

افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت امنیت غذایی در جهان و با گسترش فنآوری‌های ارتباطی و شبکه ‌جهانی اینترنت، عصری جدید را در تاریخ ارتباطات جمعی رقم زده است. پژوهش حاضر، در‌ پی آن است که از ظرفیت رسانه‌ها به‌طور عام و رسانه‌های ترویجی مرتبط با کشاورزی به‌طور خاص در راه ارتقای سواد کشاورزی بهره‌برداران‌ بهره جوید و بر این اساس، در پارادایم تفسیری مبتنی‌بر روش‌شناسی کیفی، با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین، از طریق نمونه‌گیری نظری با کارشناسان حوزه‌های کشاورزی‌، رسانه و علوم ارتباطات، 42 مصاحبه عمیق انجام شده است. همچنین به‌منظور ارزیابی اعتبار، الگوی تدوین شده به 10 تن از استادان به‌طور مجزا، ارائه و دیدگاه‌هی آنان به‌منظور اصلاح و تعدیل اخذ شده است. پدیده اصلی پژوهش بهره‌برداری ‌رسانه‌ای برای توسعه و بهبود کشاورزی نام گرفت. شرایط علی خشکسالی و کم آبی، فقدان خبرگی، نبود تعهد در مسئولیت، فقدان تعامل، توانمند نبودن افکار عمومی، ‌پنهان‌کاری و دروازه‌بانی سلیقه‌ای شناسایی شده و عوامل مداخله‌گر مباحث فیلترینگ و نبود دسترسی آزاد به برخی رسانه‌ها از‌جمله تلگرام و فیس‌بوک، همراه با فقدان انجمن ملی خبرنگاران فعال حوزه کشاورزی، تنوع مخاطبان کشاورزی و تنوع مخاطبان رسانه‌ای کشاورزی طی سه مرحله کدگذاری به دست آمده است.

کلید واژه:سواد کشاورزی‌، بهبود کشاورزی‌، روزنامه‌نگاری ،کشاورزی و محیط‌زیست‌، آموزش و ترویج کشاورزی‌ ،رسانه ترویجی

افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت امنیت غذایی در جهان و با گسترش فنآوری‌های ارتباطی و شبکه ‌جهانی اینترنت، عصری جدید را در تاریخ ارتباطات جمعی رقم زده است. پژوهش حاضر، در‌ پی آن است که از ظرفیت رسانه‌ها به‌طور عام و رسانه‌های ترویجی مرتبط با کشاورزی به‌طور خاص در راه ارتقای سواد کشاورزی بهره‌برداران‌ بهره جوید و بر این اساس، در پارادایم تفسیری مبتنی‌بر روش‌شناسی کیفی، با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین، از طریق نمونه‌گیری نظری با کارشناسان حوزه‌های کشاورزی‌، رسانه و علوم ارتباطات، 42 مصاحبه عمیق انجام شده است. همچنین به‌منظور ارزیابی اعتبار، الگوی تدوین شده به 10 تن از استادان به‌طور مجزا، ارائه و دیدگاه‌هی آنان به‌منظور اصلاح و تعدیل اخذ شده است. پدیده اصلی پژوهش بهره‌برداری ‌رسانه‌ای برای توسعه و بهبود کشاورزی نام گرفت. شرایط علی خشکسالی و کم آبی، فقدان خبرگی، نبود تعهد در مسئولیت، فقدان تعامل، توانمند نبودن افکار عمومی، ‌پنهان‌کاری و دروازه‌بانی سلیقه‌ای شناسایی شده و عوامل مداخله‌گر مباحث فیلترینگ و نبود دسترسی آزاد به برخی رسانه‌ها از‌جمله تلگرام و فیس‌بوک، همراه با فقدان انجمن ملی خبرنگاران فعال حوزه کشاورزی، تنوع مخاطبان کشاورزی و تنوع مخاطبان رسانه‌ای کشاورزی طی سه مرحله کدگذاری به دست آمده است.سواد کشاورزی‌، بهبود کشاورزی‌، روزنامه‌نگاری ،کشاورزی و محیط‌زیست‌، آموزش و ترویج کشاورزی‌ ،رسانه ترویجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.